אישור
דף הבית > חשבפדיה > סיווג מבוטחים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

סיווג מבוטחים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 6 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 עוסק בסמכות לסווג מבוטחים.

"6. (א)  השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע בצו כי מבוטחים העוסקים בסוג עבודה פלוני או הנתונים בתנאי עבודה מיוחדים כמוגדר בצו, ייחשבו, לענין חוק זה, כעובדים או כעובדים עצמאיים או כמי שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים; לענין זה, ייחשבו כסוגי עבודה גם עבודות המוגבלות בהיקפן או בזמן הדרוש לביצוען.

(ב)  בצו לפי סעיף קטן (א) הקובע מי ייחשבו כעובדים ייקבע גם מי ייחשבו כמעבידיהם.

(ג)   כוחו של צו לפי סעיף זה יפה על אף האמור בכל מקום אחר בחוק זה."

מכוח סעיף 6 לחוק הביטוח הלאומי פורסם צו הביטוח הלאומי סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים. התכלית החקיקתית של סעיף 6 לחוק הביטוח הלאומי הייתה להרחיב את מעגל המבוטחים, בעיקר בענף ביטוח נפגעי עבודה, גם על אלה שלא ניתן לסווגם או ספק אם ניתן לסווגם כ'עובדים' על פי הקריטריונים של משפט העבודה.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית