אישור
דף הבית > חשבפדיה > עבודה בחוץ לארץ
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

עבודה בחוץ לארץ הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

יחיד תושב ישראל מחויב במס בישראל על פי שיטת המס הפרסונלית, קרי ביחס לכלל הכנסותיו המופקות בארץ ובחו"ל, ואין רלוונטיות למקום קבלת ההכנסה על פי סעיף 2 לפקודת מס הכנסה.

נוסף על כך, אמנות המס שעליהן חתומה מדינת ישראל לרוב דנות במס החל במדינת המקור שבה מבוצעת העבודה, בעוד לגבי מדינת המושב תחול חבות המס על פי הדין החל באותה מדינה.

המבחן המכריע לקביעת תושבותו של יחיד הוא המקום שבו נמצא מרכז חייו. מבחן זה נגזר מהמקום שבו נמצא האדם במובן הפיזי, אך יש להתחשב גם במקום שבו חיה משפחתו, במיקום בית המשפחה, במיקום רכושו, במקומות המושב של ילדיו, של עסקיו וכיוצא בזה, ויש להתחשב בכל מבחן רלוונטי נוסף.

במקום שבו כלל המבחנים מצביע לעבר ישראל, ייחשב היחיד לתושב ישראל למרות שהותו בחו"ל. עצם העובדה שאדם שוהה מחוץ לישראל במשך יותר מחצי שנה, ואפילו כמה שנים, אין בה בהכרח משום שלילת מעמדו כתושב ישראל. ימי שהייה מחוץ לישראל עשויים אף הם להוות חזקה לקביעת מעמדו של יחיד כתושב ישראל, אם כי חזקת ימים כאמור עשויה להידחות בידי פקיד השומה או בידי היחיד, על פי הרלוונטיות ובדיקת כלל המבחנים שנקבעו בפקודת מס הכנסה. 

נוסף על כך יצוין כי כחלק מהוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח-2008 עודכנה בין היתר הגדרתו של "תושב חוץ".

סעיף 67א לפקודת מס הכנסה קובע את מיסויו של תושב ישראל השוהה בחו"ל. מכוח הסעיף נקבעו כללים ותקנות לחישוב המס לישראלים שלהם הכנסות עבודה בחו"ל, וניכויים וזיכויים שיותרו ליחיד תושב ישראל שיש לו הכנסה מיגיעה אישית שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל.

ביטוח לאומי

אדם שמוגדר כתושב ישראל על פי החוק, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי, והוא זכאי לקצבאות הביטוח הלאומי לפי הכללים שנקבעו בחוק.

תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופה שהוא שוהה בחו"ל. פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהייה בחו"ל, עלול לשלול את הזכאות לקבלת שירותים רפואיים לכמה חודשים, לכן חשוב להקפיד על תשלום דמי הביטוח.

תושב ישראל שנשלח לעבוד בחו"ל על ידי מעסיקו הישראלי - חובת תשלום וניכוי דמי הביטוח מוטלת על המעסיק הישראלי.

תושב ישראל שעובד אצל מעסיק זר במדינה שעמה נחתמה אמנה לביטחון סוציאלי ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בישראל וחייב בתשלום עבור דמי ביטוח בריאות בלבד.

אם אתה שוהה בחו"ל עם משפחתך לתקופה ממושכת, או שהיגרת למדינה אחרת והפסקת בפועל להיות תושב ישראל, עליך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי כדי לבדוק את הפסקת ביטוחך.

על הטוען לתושבות להוכיח את קיומה - כמי שמרכז חייו בישראל, לדוגמה מקום מגורים קבוע, מקום שהות המשפחה, מקום שבו מתחנכים הילדים, מקום עבודה עיקרי, מקום לימודים.

 

פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית