אישור
דף הבית > חשבפדיה > נקודות זיכוי לעולים חדשים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נקודות זיכוי לעולים חדשים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

עולה חדש הוא יחיד שהיה לתושב ישראל ולא היה תושב ישראל בעבר. פקודת מס הכנסה מקנה הטבות מס משמעותיות רבות לעולים חדשים. סעיף 14(א) לפקודה, כנוסחו לאחר תיקון 168, מעניק לעולה חדש פטור ממס במשך עשר שנים מהמועד שבו היה לתושב ישראל על הכנסותיו מכל המקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3 לפקודה, שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל, או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, לרבות בגין נכסי חוץ שנרכשו לאחר העלייה ארצה, אלא אם כן ביקש אחרת לעניין ההכנסות, כולן או חלקן.

כמו כן, לעולים חדשים יש פטור מחובת דיווח לגבי הכנסות מחוץ לישראל המופקות במשך תקופת ההטבות כמפורט להלן. עולה חדש פטור מהגשת דין וחשבון במשך 10 שנים מיום עלייתו לישראל, גם אם הוא בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, במקרה שבו החובה להגשת דוח נובעת רק מהיותו בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ ובתנאי שעיקר שוויים של נכסי החבר אינו נובע מרכוש בישראל [כהגדרתו בסעיף 89(ב)לפקודה] ושלא יותר מ-25% מהכנסותיו של אותו חבר בני האדם הופקו בישראל (אף אם הפך לבעל שליטה לאחר מועד עלייתו לישראל).

הפטור מדיווח על אותן הכנסות לא יחול אם ביקש היחיד שההכנסות האמורות לא יהיו פטורות ממס על פי הוראות סעיף 14(א) לפקודה, וכן על הכנסות שמקורן בנכס שניתן ליחיד במתנה הפטורה ממס על פי הוראות סעיף 97(א)(5) לפקודה, החל ביום 1 בינואר 2007 ואילך. יובהר כי הסעיף אינו פוטר את העולה החדש מהגשת דוח לגבי הכנסות שאינן פטורות כאמור בהוראות הפטור כגון, הכנסות מעסק בישראל.

סעיף 14 גם מקנה לעולה חדש את האפשרות לבחור ב"שנת הסתגלות", אשר במהלכה לא ייחשב לתושב ישראל וככזה לא יהיה חייב במס בישראל כלל, כאילו מדובר בתושב זר, אלא אם לישראל זכות מיסוי בשל הדין הפנימי או בעקבות תחולת אמנת מס. אם לאחר שנת ההסתגלות העולה החדש מחליט להישאר בישראל, שנה זו תיחשב לחלק מ-10 שנות המס הזכאיות להטבות המס. המנגנון מעניק אפשרות לעולה חדש להמשיך ולהיחשב תושב חוץ במשך שנה אחת מהמועד שבו עלה לישראל, על פי הודעתו.

סעיף 97(ב) לפקודה, כנוסחו לאחר תיקון 168, קובע כי עולה חדש פטור ממס על רווח הון ממכירת נכסים שהיו לו מחוץ לישראל, אם נמכרו בתוך עשר שנים מהיום שהיה לתושב ישראל, וללא קשר למועד רכישתם. נוסף על כך הוראות סעיף 97(ב)(3) לפקודה קובעות פטור חלקי (ליניארי) בעת מכירת הנכס בידי היחיד גם לאחר תום עשר השנים.

ריבית הנובעת מפיקדון במטבע חוץ בבנק בישראל פטורה ממס בידי עולה חדש למשך 20 שנה מיום עלייתו לישראל, ובלבד שמקור הכספים שהופקדו בפיקדון הוא מסכומי כסף שהיו ליחיד בטרם היה לתושב ישראל.

במסגרת הוראות סעיף 35 לפקודה זכאי עולה חדש לנקודות זיכוי נוספות למשך תקופה של 3.5 שנים מיום עלייתו לארץ, כדלקמן:

א.   1/4 נקודת זיכוי לכל חודש משמונה-עשר החודשים הראשונים לעלייתו לישראל.

ב.   1/6 נקודת זיכוי לכל חודש משנים-עשר החודשים שלאחריהם.

ג.    1/12 נקודת זיכוי לכל חודש משנים-עשר החודשים שלאחריהם.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית