אישור
דף הבית > חשבפדיה > עיתונאי חוץ
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

עיתונאי חוץ הצג הכל

חקיקה
חוזרים
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 75א לפקודת מס הכנסה דן בעיתונאי חוץ וספורטאי חוץ

מכוח סעיף זה הותקנו תקנות מס הכנסה (עיתונאי חוץ), העוסקות בניכויים ובזיכויים שיותרו בדבר שיעור המס שיחול על הכנסתו של עיתונאי חוץ. לעניין זה -

"עיתונאי חוץ" - תושב חוץ הרשום בהתאגדות עיתונאי החוץ בישראל, שהגיע לישראל כדי לעסוק בעבודה עיתונאית, והכנסתו מעבודה עיתונאית מתקבלת מתושב חוץ;

"עבודה עיתונאית" - הכנת כתבה עיתונאית בעיתון או כתבה משודרת באמצעי תקשורת המוני אלקטרוני, או סיוע בהכנת כתבה כאמור.

התקנות קובעות דלקמן:

עיתונאי חוץ זכאי לנכות מהכנסתו מעבודה עיתונאית את ההוצאות הבאות:

(1)  סכום שהוציא בעד לינה או דמי שכירות ששילם בעד דירה ששכר בישראל, ובלבד שהגיש מסמכים או קבלות לאימות אותן הוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה;

(2) סכום שלא יעלה על 320 שקלים חדשים שהוציא בעד ארוחות בשל כל יום שהייה בישראל; הסכום האמור יתואם לעליית המדד על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היה תקרת הכנסה ויעוגל לעשרת השקלים החדשים הקרובים.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית