אישור
דף הבית > חשבפדיה > תגמולי מילואים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

תגמולי מילואים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

המוסד לביטוח לאומי משלם תגמול מילואים לכל אדם שנקרא לשירות מילואים על-פי חוק שירות ביטחון, וכן למי שנקרא לאימון על פי חוק שירות עבודה לשעת חירום (מל"ח). כמו כן נותן המוסד לביטוח לאומי הענקות לנערים עובדים עד גיל 18, שנעדרו מעבודתם עקב השתתפותם בחינוך הקדם צבאי.

התגמול

שיעור התגמול ליום יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד שכיר) או ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (לעובד עצמאי), או צירוף שניהם (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב-90.

על פי תיקון חוק המילואים, החל ב-01.08.2008 שונתה הנוסחה לחישוב התגמול.

לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה.

מקסימום התגמול לחודש לעובד שכיר, לעובד עצמאי או למי שהוא גם שכיר וגם עצמאי הוא חמש פעמים הסכום הבסיסי - 41,850 ש"ח (החל ב-01.01.2012), וליום הוא חמש פעמים הסכום הבסיסי מחולק ב-30 - 1,395 ש"ח (החל ב-01.01.2012).

מינימום התגמול עלה, והוא 68% מהסכום הבסיסי, לחודש - 5,692 ש"ח (החל ב-01.01.2012) וליום - 189.72 ש"ח (החל ב-01.01.2012.(

אם שולמו תוספות יוקר לשכירים במשק בתקופת שלושת החודשים או הרבעון שלפיהם מחושב התגמול, או במהלך השירות, יעודכנו שכר העובד או ההכנסה לעובד עצמאי בחודשים שקדמו לחודש תשלום תוספת היוקר, בשיעור תוספת היוקר.

מי שאינו עובד יהיה שיעור התגמול המגיע לו שווה לשיעור מינימום התגמול ליום. הסכום הוא: 189.72 ש"ח (החל ב-01.01.2012.(

מי שהפסיק לעבוד לפני שיצא לשירות מילואים, ולא חלפו יותר מ-60 ימים מיום הפסקת העבודה, ייחשב כמי שיצא למילואים ביום שהפסיק לעבוד.

שכיר שעבד פחות מ-60 ימים בשלושת החודשים שקדמו ליציאה לשירות, יחושב התגמול המגיע לו על פי השכר או ההכנסה הממוצעת בשלושת החודשים שבהם הכנסתו הייתה הגבוהה ביותר מבין ששת החודשים שקדמו לחודש השירות.

מי שהחל שירות מילואים בתוך 60 ימים מיום שסיים שירות מילואים קודם, זכאי, אם לטובתו הוא, לחישוב התגמול על בסיס השכר או ההכנסה שהייתה לו בשלושת החודשים שקדמו לתקופת השירות הראשונה.

שיעור ההענקה ליום לנער עובד המשתתף בחינוך קדם-צבאי יהיה שווה לשכרו בעד 30 ימי העבודה האחרונים בשלושת החודשים שקדמו לתחילת שירותו, מחולק ב-30.

מינימום הענקה ליום לנער עובד יהיה 25% מן השכר הממוצע במשק (ב-1 בינואר בשנת הכספים שבה החל השירות), מחולק ב-30. הסכום הוא: 71.83 ש"ח (החל ב-01.01.2012).

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית