אישור
דף הבית > חשבפדיה > דיווח על נכסים וחשבונות בנק בחו"ל
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דיווח על נכסים וחשבונות בנק בחו"ל הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

על יחיד לדווח בדוח השנתי על הכנסות או רווחים שנצמחו בארץ ובחו"ל. אם הנכסים ו/או חשבונות בנק אינם מצמיחים ליחיד כל הכנסה, אין חובה לדווח עליהם בדוח השנתי. כלומר, אין חובת דיווח על עצם ההחזקה והניהול של נכסים וחשבונות בנק בחו"ל. כל אדם, לרבות עצמאי, יכול להחזיק בנכס או בחשבון בנק בחו"ל, ולא קיימת הוראת חוק שמחייבת אותו לדווח עליו, למעט אם קיימת הוראה ספציפית, כאמור להלן.

על פי תקנות 3(א)(6) ו- 3(א)(7) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, יחיד אשר בבעלותו במועד כלשהו בשנת המס נכסים בחו"ל ששוויים 1,813,000 ש"ח או יותר (נכון לשנת המס 2012) או שהיה בעל חשבון בתאגיד בנקאי בחו"ל והיתרה הכוללת בכל חשבונותיו במועד כלשהו בשנת המס שוויה בהתאם לסכום האמור לעיל או יותר, יהיה חייב להגיש דוח שנתי בישראל. מי שחייב בהגשת דוח על פי סעיף 131 לפקודה והתקנות מכוח סעיף 134א לפקודה, עליו לציין בדוח השנתי את האחזקות בחו"ל אשר עולות על הסכום שלעיל.

רשות המסים הגבירה לאחרונה את מאמציה לחשוף רכוש וכספים לא מדווחים המוחזקים על ידי ישראליים מחוץ לישראל, ובכוונתה לנקוט פעולות מגוונות נוספות בעניין זה בעתיד הקרוב. כחלק ממאמץ זה, וכדי לעודד ישראלים לדווח על הכנסות אלה, פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון, המאפשר לישראלים לדווח על הכנסות ונכסים מעבר לים, ובתמורה מתחייבת רשות המסים כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגדם.

אם נדרש היחיד להגיש הצהרת הון, עליו לדווח על כלל נכסיו, בישראל ובחו"ל, ועל כן הוא נדרש לדווח גם על נכסים וחשבונות בנק בחו"ל אשר ברשותו.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית