אישור
דף הבית > חשבפדיה > פנסיה מוקדמת – ביטוח לאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

פנסיה מוקדמת – ביטוח לאומי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

פנסיה המשולמת לפני גיל פרישה.

סעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 דן בהכנסה מפנסיה מוקדמת לעניין דמי ביטוח. על פי הגדרת הסעיף, "'פנסיה מוקדמת' - קצבה המשתלמת מכוח חיקוק או הסכם עבודה לעובד או למי שהיה עובד, בטרם הגיעו לגיל הפרישה, לאחר שפרש מעבודתו פרישה מוחלטת או חלקית, לרבות קצבה המשתלמת כאמור בשל נכות או אבדן כושר עבודה, מלא או חלקי".

מבוטח שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת חייב בתשלום דמי ביטוח ממלוא סכום הפנסיה המוקדמת המשתלמת לו.

עלה סכום הפנסיה המוקדמת שמשתלמת למבוטח על ההפרש שבין ההכנסה המרבית הקבועה לעניינו בלוח י"א לבין שאר הכנסותיו החייבות בתשלום דמי ביטוח - יובא בחשבון, לעניין תשלום דמי הביטוח לפי הוראות סעיף זה, סכום הפנסיה המוקדמת שאינו עולה על ההפרש האמור.

פחת סכום הפנסיה המוקדמת שמשתלמת למבוטח מההכנסה המזערית הקבועה בפרט 3 בלוח י"א, ישתלמו דמי הביטוח לפי הוראות סעיף זה מסכום השווה להכנסה המזערית האמורה, ובלבד שאין למבוטח הכנסה אחרת שבעדה משתלמים דמי ביטוח.

מי שמשלם פנסיה מוקדמת ינכה את דמי הביטוח לפי סעיף זה מהפנסיה המוקדמת, במקור, ויעבירם למוסד במועד התשלום החל לעניין עובד לפי הוראות סעיף 353 לחוק הביטוח הלאומי.

הפנסיה המוקדמת נחשבת ל"מעסיק המשני" לעניין תיאום דמי הביטוח. כלומר, כאשר לעובד יש משכורת ופנסיה מוקדמת, תיאום דמי הביטוח נערך בפנסיה אף על פי שברשות המסים (מס הכנסה) התיאום נעשה במשכורת.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית