אישור
דף הבית > חשבפדיה > פיצולים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

פיצולים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 105 לפקודת מס הכנסה קובע מהם סוגי הפיצולים האפשריים ואת הדרכים לבצעם. פיצול יכול להיעשות בשתי דרכים:
פיצול אופקי - החברה המתפצלת מעבירה את נכסיה והתחייבויותיה לחברה חדשה, שהזכויות בה מוחזקות על ידי אותם בעלי זכויות של החברה המתפצלת. הפיצול מביא להפחתת הון, אשר בהתאם לחוק החברות, מחייב את אישור בית המשפט.
פיצול אנכי - החברה המתפצלת מעבירה את נכסיה והתחייבויותיה לחברה חדשה, המוחזקת על ידי החברה המתפצלת.
בתיקון 242 לפקודת מס הכנסה שתחולתו ביום 6.8.2017 (ראה בקטגוריית חקיקה בדף זה) נעשו שינויים בסעיפי הפקודה המסדירים את התנאים בהם שינויי מבנה בחברות לא יחויבו במס. מדובר במתן מענה לצורכי החברות הפועלות בתחום ההי טק.
בגדרו של תיקון מס' 242 לפקודה צומצמו באופן ניכר המגבלות החלות על בעלי הזכויות בחברות המשתתפות בשינויי מבנה, הורחבה באופן ניכר האפשרות למכירת זכויות על ידם, וכן, הורחבה האפשרות להקצאת זכויות חדשות לבעלי זכויות קיימים וחדשים. כמו כן, הורחבה באופן ניכר האפשרות לבצע שינויי מבנה נוספים במהלך תקופת המגבלות מבלי שהדבר יחשב כהפרת התנאים והמגבלות החלים על שינוי המבנה הקודם, וכן נקבע לראשונה, כי יתאפשר תשלום במזומן מאת החברה הקולטת לבעלי מניותיה של חברה מעבירה/ נעברת אגב המיזוג.
בנוסף, בוטל הצורך בקבלת אישור מראש של מנהל רשות המיסים בעת מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות ובעת ביצוע פיצול אנכי, וקוצרה תקופת המגבלות החלה בעקבות מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות והיא הועמדה על שנתיים ממועד המיזוג. כמו כן, צומצמו המגבלות החלות על קיזוז הפסדים בעקבות מיזוג סטטוטורי במקרים מסוימים, ובוטלו המגבלות על קיזוז הפסדים החלות לאחר פיצול, הורחבה האפשרות של שותפים בשותפות או בעלים משותפים בנכס להעבירו ללא חבות במס גם לחברה קיימת.
פיצול חברה והעברת נכסיה והתחייבויותיה לחברה אחרת מהווה אירוע מס חייב על פי הוראות סעיף 88 לפקודה. עם זאת, הפקודה מאפשרת במקרים מסוימים ובעמידה במגבלות שונות, דחייה של אירוע המס למועד מאוחר יותר, כמפורט בסעיף 105. התנאים העיקריים הם כי הפיצול נעשה לתכלית עסקית וכלכלית, וכי הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן מהמטרות העיקריות של הפיצול; כי החברות המשתתפות בפיצול ממשיכות בפעילויות העסקיות העיקריות שהיו בהן טרם הפיצול, כי החברות מקיימות פעילות של עסק לפי סעיף 2(1) לפקודה וכי לא תשולם כל תמורה עבור העברת הנכסים, מלבד הקצאת מניות בחברה החדשה. כמו כן ישנן הגבלות לגבי שווי השוק של החברות המשתתפות בפיצול ועוד.
אם במהלך התקופה הנדרשת, החברה אינה עומדת במגבלות החוק ודרישותיו, הטבות המס שניתנו בטלות (דחיית המס מתבטלת) ותחול חבות מס רטרואקטיבית ליום הפיצול. נציין כי בשל המגבלות הרבות, ישנן גם הקלות הניתנות במסגרת החוק.
במקרה של פיצול, בניגוד למיזוג, חובה לקבל את אישורו של מנהל רשות המסים לפיצול. על הגשת בקשה לאישור פיצול יש לשלם אגרה.
במקרים בהם הנכסים המועברים במסגרת הפיצול כוללים מקרקעין, הפטור (דחייה) הניתן במסגרת סעיף 105ב לפקודה חל גם על מס שבח, אולם אין פטור מתשלום מס רכישה, בשיעור של 0.5%.

חוזרים
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית