אישור
דף הבית > חשבפדיה > שומות ערעורים גבייה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

שומות ערעורים גבייה הצג הכל

חוזרים
ערכים מקושרים

את הליך השומה מנהל פקיד השומה, דהיינו מי שהוסמך על ידי רשויות המיסים לקבוע את הסכום אתו ישלם הנישום.

קיימות מספר סוגי שומות:

שומת מס הכנסה - שומה הקובעת את הכנסתו החייבת במס של הנישום בשנת המס.

שומת מס שבח - שומה הקובעת את הרווח שנוצר לנישום כתוצאה ממכירת מקרקעין.

שומת מס רכישה - שומה הקובעת את גובה המס שיש לשלם בגין רכישת נכס מקרקעין.

שומת מע"מ (שומת מס תשומות) - קובעת את הסכום אותו חייב הנישום בגין מע"מ העסקאות שגבה בניכוי מע"מ התשומות המוכר שקוזז.

שומת מס הכנסה ניכויים - שומה הקובעת את התשלום אותו חייב הנישום בגין ניכויים.

הגשת ערעור - סעיף 150 (א) לפקודה קובע  זכות ההשגה על שומה, כלי זה מאפשר לנישום לערוך דיון נוסף בדבר קביעת השומה עם פקיד אחר .

בפני הנישום קיימת אופציה להגיש ערעור על החלטת פקיד השומה. ערעור כזה ינוהל בהתאם להוראות הפקודה ובהתאם לתקנות סדרי הדין בערעורי מס הכנסה שנקבעו בתקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), התשל"ט-1978 .התקנות קובעות סדרי דין ספציפים לעניין ערעורי מס הכנסה, ומחילות, בשינויים המחויבים.

בין היתר נקבע שהערעור יוגש בהודעה בארבעה עותקים בכתב תוך שלושים יום מהיום בו נמסרה השומה למערער.  למשיב (פקיד השומה כאמור) יש גם שלושים יום מהיום בו נמסר  לו העתק מהודעת הערעור להגיש נימוקי השומה אשר תכלול בין השאר נימוקים לאי קבלת הדו"ח או לדחיית טענותיו של המערער לפי סעיף 147(ב) לפקודה, ואז שוב נפתח חלון של שלושים יום להגשת הודעה בכתב המפרשת את נימוקי הערעור על ידי המערער. סדר ההליך נקבע כאמור בתקנות, כאשר בגמר הדיון בערעור יכול בית המשפט לקבוע סכום ההכנסה החייבת במס לכל שנה מהשנים שבערעור או את שיעור המס. ערעור על פסק דין של בית המשפט יוגש לבית משפט עליון. 

גבייה -. קיימים סוגים שונים של מסים, ובאפשרות המחוקק לקבוע על מי להטיל מס ובאיזה שיעור כדי להגשים את מטרותיו.

ניתן לנקוט צעדים להקטנת נטל המס, באמצעות תכנון מס, אך התחמקות ממס (כלומר הקטנת נטל המס בדרכים לא חוקיות) גוררת הליכים אזרחיים ופליליים גם יחד.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית