אישור
דף הבית > חשבפדיה > הוראות ניהול ספרים - מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הוראות ניהול ספרים - מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 130 לפקודת מס הכנסה מסמיך את המנהל להורות על ניהול פנקסי חשבונות וכן לקבוע את הנהלים הקשורים לדרך ניהולם. מכוח סעיף זה נקבעו גם הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), היורדות לפרטי פרטים ומסבירות מהם אותם ספרים ואיזה סוג ספרים צריך לנהל כל עוסק. יש להבהיר כי כל חריגה מהוראות אלה אפשרית רק באישור בכתב מפקיד השומה.

להוראות מצורפות 16 תוספות (א'-ט"ז) שמבחינות בין סוגי העוסקים והעסקים ומבהירות אילו ספרים חייב כל אחד מהם לנהל.

על פי סעיף 25(ג) להוראות יש לשמור את מערכת החשבונות: "במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת או במשך שש שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנת מס, הכל לפי המאוחר".

סעיף 21(ב) להוראות ניהול פנקסי חשבונות קובע את השפה שבה תנוהל מערכת החשבונות ואופן הרישום:

(ב) הרישום במערכת החשבונות ייעשה בעברית או בערבית בכתב יד בדיו או בהדפסה ובלבד שאם לא נאמר במפורש אחרת יכולים סיכומים להיעשות אף בעיפרון, בתנאי שייכתבו בדיו לא יאוחר מתאריך התאמת מאזן הבוחן התקופתי; רישום כאמור ייעשה באופן שהוא יישאר קריא וברור למשך התקופה הנדרשת לפי הוראות אלה.

סעיף 22 להוראות ניהול פנקסי חשבונות קובע כי הרישום במערכת החשבונות ייעשה במטבע ישראלי:

הרישום במערכת החשבונות ייעשה במטבע ישראלי. היה התקבול במטבע שאינו ישראלי, יצוין גם סוג המטבע והסכום ששולם באותו מטבע.

סעיף 23א להוראות ניהול פנקסי חשבונות עוסק בנוהל הוצאת תעודת זיכוי:

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית