אישור
דף הבית > חשבפדיה > פיצויי פיטורים – מענק פרישה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

פיצויי פיטורים – מענק פרישה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה פוטר ממס הכנסה שהיא "מענק הון שנתקבל עקב פרישה", עד תקרה מסויימת. מענק ההון אינו בגדר הכנסת עבודה (כהגדרתה בסעיף 2(2) לפקודה) כי אם תקבול הוני הניתן לעובד כפיצוי על אובדן מקור ההכנסה. שיעור המס החל על פיצויי פיטורים ו/או על מענק פרישה המשולמים לעובד הוא שיעור המס השולי של העובד, וזאת לאחר מתן פטור מתשלום מס הכנסה בגובה מכפלת השכר הקובע לפיצויי פיטורים (ברוטו) או התקרה (כ-11,950 ש"ח נכון לשנת המס 2012 לכל שנת עבודה), כנמוך מביניהם, במספר שנות העבודה. חלק התקבול העולה על תקרת הפטור חייב בניכוי במקור על ידי המעביד על פי סעיף 164 לפקודה. עם זאת, פיצויי פיטורין, על אף היותם הכנסה פירותית, אינם חייבים בדמי ביטוח לאומי.

לפיצויי פיטורין ישנם מאפיינים הוניים ופירותיים, ולעובדה שאינם בגדר הכנסת עבודה יש חשיבות רבה. כפי שיפורט בהמשך, הפסיקה קבעה כי הם נחשבים להכנסה פירותית.

בפסק הדין חפץ (ע"א 506/71), קבע בית המשפט מפורשות כי הסכום העולה על הסכום הפטור נחשב להכנסה-שבפירות. על פי הפסיקה, ממוסה הסכום שעולה על תקרת הפטור כהכנסה פירותית, דהיינו, לפי שיעורי המס הרגילים הקבועים בסעיף 121 לפקודה, על אף שאינו בגדר "הכנסת עבודה". בפסיקה מאוחרת יותר (פס"ד כבלי ציון), דן בית המשפט בשאלת סיווגו של מענק הפרישה כולו (כולל החלק שעולה על תקרת הפטור) ומכריע כי הפרשנות הנכונה היא כי מדובר במענק הוני. עם זאת לא ציין פסק הדין כי הסכום העולה על תקרת הפטור הוא הכנסה פירותית (שאינה הכנסת עבודה) החייבת במס בשיעורים רגילים.

ניתן לבצע פריסה של פיצויי הפיטורין למשך של שש שנים לכל היותר. בפסק הדין בעניין שרל שבטון נקבע כי הפריסה יכולה להיות צופה פני עתיד או צופה פני עבר. עם זאת, נישום הבוחר לפרוס את פיצויי הפיטורין, מוטלת עליו החובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה.

 

פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית