אישור
דף הבית > חשבפדיה > פטנטים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

פטנטים הצג הכל

חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 2(9) לפקודת מס הכנסה קובע כי תמורה המתקבלת בעד מכירת פטנט תחויב במס פירותי, על אף שמכירת פטנט נעדרת מאפיינים של הכנסה פירותית. עם זאת, על מכירת פטנט הנכנס לתחולת סעיף 2(9) לקיים את התנאים הבאים: הפטנט נמכר לצמיתות; הפטנט נמכר במלואו; המכירה נעשית על ידי ממציא הפטנט; ההמצאה עצמה (הפטנט) אינה בתחום עיסוקו של יוצרו. אם מכירת הפטנט אינה עונה על התנאים המנויים לעיל, מקור ההכנסה יסווג לפי המקורות הבאים, על פי נסיבות העסקה.

אם הפטנט נוצר במהלך עיסוקו של הממציא, מדובר בהכנסה ממשלח יד או מעסק, על פי סעיף 2(1) לפקודה. אם הפטנט מועבר במסגרת עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, ההכנסה תסווג גם כן לפי 2(1). אם ממציא הפטנט אינו עוסק בהמצאת פטנטים והמכירה היא מתן שימוש בלבד בפטנט תוך השארת הבעלות בידיו, ההכנסה תסווג על פי סעיף 2(7) לפקודה. אילו מכירת הפטנט היא מוחלטת וממציאה אינו עוסק בהמצאות פטנטים, הרי מדובר במכירה הונית על פי חלק ה' לפקודה.

שיעור המס החל על מכירת פטנט תחת סעיף 2(9) לפקודה הוא שיעור המס השולי של הנישום, אולם שיעור זה מוגבל עד 40%, על פי הקבוע בסעיף 125 לפקודה. ואולם, אם הפטנט הוא בתחום עיסוקו של הממציא ומקור ההכנסה הוא לפי סעיף 2(1) כאמור, אזי שיעור המס על ההכנסה יהיה על פי הוראות סעיף 121 לפקודה (עד 48% בשנת 2012). כמובן, אילו מכירת הפטנט תסווג כרווח הון, המיסוי יהיה על פי סעיף 91 לפקודה.

הוראות סעיף 8(ב) לפקודה קובעות כי באישורו של פקיד שומה ניתן לחלק את ההכנסה ממכירת פטנט על פני שנים מספר, ובלבד שההכנסה מהפטנט אינה לפי סעיף 2(9). לשם פניה לפקיד שומה וקבלת אישורו, יש לעמוד בתנאים המפורטים בהודעת רשות המסים בנושא החלת סעיף 8(ב) לפקודת מס הכנסה במכירת זכות יוצרים, פטנט או מדגם.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית