אישור
דף הבית > חשבפדיה > פחת מואץ
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

פחת מואץ הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

על פי תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ו-2005, נישום רשאי לבקש פחת מואץ בגין ציוד שרכש בתקופה המתחילה ביום 1.7.2005, ומסתיימת ביום 31.12.2006.

ביום 17.7.2008 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת)(הוראת שעה), התשס"ח-2008, המאריכות את תוקף התקנות שהותקנו בשנת 2005 ולפיהן נישום רשאי לבקש פחת מואץ בגין ציוד שנרכש מיום 1.6.2008 ועד ליום 31.5.2009, ונוסף על כך - הציוד החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שישה חודשים מיום רכישתו, או עד 31 במאי 2009 - לפי המאוחר מביניהם. משמע, הנישום עוסק ב"פעילות מזכה" ורכש את הציוד בתקופה הקובעת (ייתכן שאף חתם על הסכם הרכישה בתקופה הקובעת), והפעלת הציוד וייצור ההכנסה יתרחשו עד סוף חודש נובמבר 2009.

(לאור האמור לעיל, על פי התקנות האמורות לא ניתן לדרוש פחת מואץ בגין ציוד שנרכש במהלך שנת 2007.)

התקנות קובעות כי נישום שעיקר הכנסתו הפירותית בשנת המס הוא הכנסה מ"פעילות מזכה" ורכש "ציוד" המשמש במישרין בפעילות המזכה, יהא רשאי לתבוע פחת מואץ בשיעור 50% ממחירו המקורי של הציוד שרכש מיום 1 ביוני 2008 ועד ליום 31 במאי 2009. לעניין זה מוגדרת "פעילות מזכה" כאחת מאלה:

א.   פעילות ייצור בכל אחד מתחומי התעשייה, לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח;

ב.   חקלאות;

ג.    פעילות בנייה: הקמת מבנים, לרבות עבודות חפירה, הריסת ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים ועבודות עפר. עבודות שיפוץ ותיקון בבניינים לא ייחשבו עבודות בנייה;

ד.    הפעלת בית מלון וחניון כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976.

ה.   כמו כן נקבע כי פעילות של אריזה, מסחר, תחבורה, החסנה ומתן שירותים בתחום התקשורת, בתחום הסניטרי ובתחום האישי - לא תיחשב פעילות מזכה.

חוק עידוד השקעות הון

סעיף 42 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 מעניק אפשרות לבעל מפעל לדרוש פחת מואץ בגין נכסים שאושרו במסגרת תוכנית מאושרת בכל אחת מחמש שנות המס הראשונות לשימושו באותם נכסים, גם אם השימוש בהם נעשה לפני שהתקבל כתב אישור בגין המפעל.

 

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית