אישור
דף הבית > חשבפדיה > הלוואה לעובד
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הלוואה לעובד הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה נקבע כי כל טובת הנאה שניתנה לעובד ממעבידו תחויב במס הכנסה.

סעיף 3(ט) לפקודה מסדיר את אופן המיסוי של קבלת הלוואות "מוזלות". כך נקבע בו כי הלוואה שקיבל עובד ממעבידו ללא ריבית או בריבית נמוכה משיעור שנקבע, יראו את ההטבה שקיבל העובד כהכנסת עבודה.

הסעיף קובע כי חסכון המס שהיה לעובד בגין הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה הוא הכנסת עבודה.

תיקון לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)(תיקון), התשע"ב-2011

בקובץ תקנות 7045 מיום 2.11.2011 פורסם תיקון לתקנות שהוצאו מכוח סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה, בתחולה מיום 2.12.2011. להלן תמצית השינוי:

החל מיום 2.12.2011 ועד יום 31.12.2011 שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) יהיה 5.24% במקום שיעור עלית המדד בתוספת 4%.

על פי התקנות שיעור הריבית אמור להתעדכן לפי העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד שניתן לציבור על ידי הבנקים ומפרסם בנק ישראל. משום כך החל מיום 1.1.2012 נקבע שיעור הריבית ל-6.24%.

לא חל כל שינוי לגבי יתרת הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בסעיף וימשיכו לשאת הצמדת מדד בלבד.

לעניין מע"מ:

חוק מס ערך מוסף קובע כי עסקה החייבת במע"מ כוללת בין היתר בהגדרתה עסקת מתן שירות לרבות "עסקאות אשראי." משום כך, במקרה זה, החברה נותנת "שירות" לעובד ולכן היא מחויבת להוציא חשבונית על עסקה זו כמו על כל עסקה אחרת. החברה מעבירה בכל מקרה את מס העסקאות.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית