אישור
דף הבית > חשבפדיה > חשבונית עצמית
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חשבונית עצמית הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

חשבונית עצמית שייכת למישור מע"מ בלבד. משמעותה של חשבונית עצמית היא שמקבל השירות יהיה חייב בתשלום מע"מ במקום נותן השירות, ואף יהיה חייב בדיווח בדוח התקופתי על מחזור מע"מ ומחזור עסקאות. בד בבד יקזז את סכום המע"מ שלעיל כמע"מ תשומות.
לדוגמה: אדם פרטי שמשכיר דירה ל"עוסק" ששוכר את הדירה למטרות עסק
האדם הפרטי ("המשכיר") אינו "עוסק". אין לו תיק ברשות המסים (מס הכנסה); אין לו אישור לניהול פנקסי חשבונות של עסק ואין לו אישור לנכות מס הכנסה במקור.
כלומר, יש כאן "עסקת אקראי" שבגינה על השוכר, שהוא "עוסק", להוציא חשבונית מס עצמית כשהיא ערוכה על שמו, ולדווח על העסקה בדוח שעליו להגיש לרשויות מע"מ בשל עסקאותיו.
במילים אחרות: השוכר עורך חשבונית עצמית ורושם אותה בדוח עסקאותיו. הוא מנכה את המע"מ על פי חשבונית זו ובאפשרותו להשתמש בה כהוצאה לצורכי מס הכנסה.

דוגמה לחשבונית עצמית

ישראל ישראלי (הערה 1)
הרצל 1, תל אביב עוסק מורשה 123456789
תאריך 1.1.11
חשבונית מס מספר 111
מקור
לכבוד ישראל ישראלי (הערה 1)
פרטים סה"כ בש"ח
שכר מרצים (המרצה ראובן כהן) 100 (הערה 2, 4, 5)

סה"כ לפני מע"מ 100
18% מע"מ 18 (הערה 3)
סה"כ כולל מע"מ 118

הערות:
הערה 1: זוהי חשבונית רגילה של העוסק שהוא מפיק עבור עצמו
הערה 2: סכום זה מדווח בדוח התקופתי כמחזור עסקאות
הערה 3: סכום זה נכלל בדוח התקופתי הן כמע"מ עסקאות והן כמע"מ תשומות
הערה 4: זהו הסכום שממנו יש לנכות מס במקור. בטופס 102 ייכלל סכום זה ב'תשלומים לספקים' וסכום המס שנוכה יירשם בטופס 102 ויועבר למס הכנסה
הערה 5: סכום זה יירשם בספרים כהוצאה בגין השירות שהתקבל

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית