אישור
דף הבית > חשבפדיה > תיאום מס - מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

תיאום מס - מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
ערכים מקושרים

תקנה 10 לתקנות מס הכנסה (ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג - 1993 קובעת כי פקיד השומה רשאי להורות שניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן או יוגדל, הכול לפי העניין, אם מסיבה כלשהי נוצר או עלול להיווצר עודף בתשלום המס או גירעון בתשלומו עקב ניכוי המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת מעביד אחד, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת יותר ממעביד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכנסה חייבת אחרת, או מכל סיבה אחרת, והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור. כלומר, על פי התקנות, כל אדם שעובד ביותר ממקום עבודה אחד חייב לבצע תיאום מס, ללא קשר לגובה ההכנסה. אמנם קיים סף הכנסה שלא יגיע לחבות מס בפועל עקב נקודות הזיכוי, אולם סף המס נקבע בעת עריכת תיאום המס. ייתכן שתיאום המס יקבע כי אין לשלם מס הכנסה על ההכנסה הנדונה אולם יש לערוך תיאום מס. אם ההכנסה נובעת מכמה מקורות, רשאי השכיר לערוך תיאום מס באינטרנט, באמצעות המעביד או באמצעות פקיד השומה. לשם כך יש למלא טופס 116, הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה, לצרף את כל תלושי המשכורת ולהגישם למעביד הנוסף או לפקיד השומה. המעביד הנוסף יערוך את חישוב המס וינכה את המס מהשכר אצלו בהתאם. אם הוגשה הבקשה לפקיד השומה, יישלחו למבקש אישורים בכתב על שיעור המס שיש לנכות מכלל ההכנסה, והשכיר יעביר אישורים אלה למעבידים השונים. כיום אפשר לערוך תיאום מס לשכירים גם באינטרנט: ● לעריכת תיאום מס באינטרנט יש צורך במספר תיקי הניכויים של המעסיקים (המספר רשום על גבי תלוש המשכורת) ובסכומי ההכנסה הצפויים. ● במהלך עריכת תיאום המס תוצג הכתובת שאליה יישלחו האישורים. ● האישורים על תיאומי המס שהופקו במסגרת היישום תקפים אף על פי שאין עליהם חותמת של פקיד שומה. ● אין צורך להחתים את פקיד השומה על האישור.

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית