אישור
דף הבית > חשבפדיה > תושב ישראל
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

תושב ישראל הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

החל בשנת המס 2003 ובעקבות תיקון 132 קובע סעיף 1 לפקודה מיהו תושב ישראל, וקובע חזקות טכניות אובייקטיביות ולפיהן נישום יחיד הוא בחזקת תושב ישראל אם שהה בישראל בשנת מס מסוימת מעל 183 ימים, או אם שהה בישראל בשנת מס מסוימת 30 ימים או יותר ועם השנתיים שקדמו לשנת המס שהה בישראל לפחות 425 ימים בישראל. מלשון ההגדרה עולה כי החזקות ניתנות לסתירה הן על ידי הנישום והן על ידי פקיד השומה וכי מדובר בחזקות חד כיווניות, אשר בהתקיימן יהיה היחיד בחזקת תושב ישראל, אולם אם לא יתקיימו לא ייחשב למי שאינו תושב.

מעבר לחזקות הכמותיות, אימץ המחוקק לתוך הפקודה את מבחן "מרכז החיים" שעוצב על ידי הפסיקה, לעניין שאלת תושבותו של יחיד, וקבע כי יחיד ייחשב לתושב ישראל אם מרכז חייו בשנת המס הוא בישראל. לשם בירור מרכז החיים של הנישום, קובע סעיף 1 כי יש לשקול את מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים כגון מקום בית הקבע, מקום מגורי היחיד ומשפחתו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים ומקום פעילותו בארגונים שונים (אין מדובר ברשימה סגורה). כלומר מבחן מרכז החיים בוחן את מרבית זיקותיו של היחיד. הפסיקה הכירה בכך כי ההכרעה בדבר תושבותו של יחיד מורכבת יותר מאשר שימוש במבחן כמותי הבוחן את היחס בין ימי השהייה בישראל לימי ההיעדרות ממנה וכי הדרך הנכונה היא ראיית התמונה כולה. עוד נקבע כי יש לבחון את מבחן מרכז החיים בפן האובייקטיבי, קרי, היכן מצויות מרבית הזיקות של היחיד והן בפן הסובייקטיבי, קרי, היכן רואה הנישום את מרכז חייו הלכה למעשה.

חברה תיחשב לתושב ישראל, אם התאגדה בישראל או שהיא נשלטת ומנוהלת מישראל, על פי הקבוע בסעיף 1 לפקודה. לעניין השליטה מדובר במבחן מהותי אשר מטרתו לבחון מהיכן מתבצעים השליטה והניהול של עסקי החברה. קיימים מבחנים שונים הבוחנים את מקום השליטה והניהול, נפרט להלן כמה מהם: מיקום קבלת ההחלטות האסטרטגיות ומימושן בפועל; מיקום צמיחת הצורך לקבל החלטה בעניין מסוים; היכן נקבעת המדיניות העסקית של החברה ומיקום ביצוע עבודות ההכנה המהוות בסיס

פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית