אישור
דף הבית > חשבפדיה > תושב חוזר
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

תושב חוזר הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 14 לפקודה עורך הבחנה בין תושב חוזר ותיק לבין תושב חוזר רגיל. לאחר תיקון 168 לפקודה, תושב חוזר ותיק הוא יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות. תושב חוזר רגיל הוא יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות. עם זאת, ההגדרה החדשה של תושב חוזר רגיל, המאריכה את תקופת היותו של היחיד תושב חוץ (ל-6 שנים במקום 3 שנים כנוסח הסעיף טרם התיקון) כדי שיוכל ליהנות ממעמד של תושב חוזר בעת חזרתו לישראל, תחול רק על מי שחדל להיות תושב ישראל החל ביום 1בינואר 2009 ואילך. ואולם, כתמריץ לישראלים לשעבר לשוב ארצה במסגרת חגיגות ה-60 למדינת ישראל, נקבע כהוראת שעה במסגרת תיקון 168 לפקודה כי יחיד ששב והיה לתושב ישראל בשנות המס 2007, 2008 או 2009, ייחשב לתושב חוזר ותיק, אם היה תושב חוץ במשך חמש שנים רצופות לפחות לפני חזרתו לישראל.

הטבות המס שניתנות לתושב חוזר ותיק הן גדולות יותר באופן ניכר מהטבות המס שלהן זכאי תושב חוזר רגיל.

תושב חוזר ותיק

סעיף 14(א) לפקודה כנוסחו לאחר תיקון 168 מעניק לתושב חוזר ותיק, פטור ממס במשך עשר שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, על הכנסותיו מכל המקורות המנויים בסעיפים 2, 2א ו-3 לפקודה, שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, לרבות בגין נכסי חוץ שנרכשו לאחר העלייה ארצה, אלא אם כן ביקש אחרת לעניין ההכנסות, כולן או חלקן.

כמו כן, תושב חוזר ותיק פטור מהגשת דין וחשבון במשך 10 שנים מיום חזרתו לישראל, גם אם הוא בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, במקרה שבו החובה להגיש דוח נובעת רק מהיותו בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ ובתנאי שעיקר שוויים של נכסי החבר אינו נובע מרכוש בישראל [כהגדרתו בסעיף 89(ב)לפקודה] ושלא יותר מ-25% מהכנסותיו של אותו חבר בני האדם הופקו בישראל (אף אם הפך לבעל שליטה לאחר מועד עלייתו לישראל). הפטור מדיווח על אותן הכנסות, לא יחול אם ביקש היחיד שההכנסות האמורות לא יהיו פטורות ממס על פי הוראות סעיף 14(א) לפקודה, וכן לגבי הכנסות שמקורן בנכס שניתן ליחיד במתנה הפטורה ממס על פי הוראות סעיף 97(א)(5) לפקודה, החל מיום 1 בינואר 2007 ואילך. יובהר כי הסעיף אינו פוטר את התושב החוזר הוותיק מהגשת דוח על הכנסות שאינן פטורות כאמור בהוראות הפטור, כגון הכנסות מעסק בישראל.

סעיף 14 מקנה גם הוא לתושב חוזר ותיק את האפשרות לבחור ב"שנת הסתגלות", אשר במהלכה לא ייחשב לתושב ישראל וככזה לא יהיה חייב במס בישראל כלל, כאילו מדובר בתושב זר, אלא אם לישראל זכות מיסוי בשל הדין הפנימי או בעקבות תחולת אמנת מס. אם לאחר שנת ההסתגלות התושב החוזר הוותיק מחליט להישאר בישראל, שנה זו תיחשב לחלק מ-10 שנות המס הזכאיות להטבות המס. המנגנון מעניק לתושב חוזר ותיק אפשרות להמשיך ולהיחשב תושב חוץ במשך שנה אחת מהמועד שבו שב לישראל, על פי הודעתו.

סעיף 97(ב) לפקודה, כנוסחו לאחר תיקון 168, קובע כי תושב חוזר ותיק פטור ממס על רווח הון ממכירת נכסים שהיו לו מחוץ לישראל, אם נמכרו בתוך עשר שנים מהיום שהיה לתושב ישראל, וללא קשר למועד רכישתם. נוסף על כך, הוראות סעיף 97(ב)(3) לפקודה קובעות פטור חלקי (ליניארי) בעת מכירת הנכס בידי היחיד גם לאחר תום עשר השנים.

ריבית הנובעת מפיקדון במטבע חוץ בבנק בישראל פטורה ממס בידי תושב חוזר ותיק למשך 5 שנים מיום שחזר לישראל, ובלבד שמקור הכספים שהופקדו בפיקדון הוא מסכומי כסף שנוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל.

סעיף 97(ב) לפקודה, כנוסחו לאחר התיקון, קובע כי תושב חוזר ותיק, פטור ממס על רווח הון ממכירת נכסים שהיו לו מחוץ לישראל, אם נמכרו בתוך עשר שנים מהיום שהיה לתושב ישראל, וללא קשר למועד רכישתם. הוראות סעיף 97(ב)(3) לפקודה קובעות פטור חלקי (ליניארי) על מכירת הנכס בידי היחיד גם לאחר תום עשר השנים.

תושב חוזר רגיל

סעיף 14(ג) לפקודה מעניק לתושב חוזר רגיל פטור ממס במשך חמש שנים מהמועד ששב והיה לתושב ישראל על הכנסות שמקורן בקצבה, בתמלוגים, בדמי שכירות, בריבית ובדיבידנד, ובלבד שהכנסות אלו אינן מהוות בידיו הכנסות מעסק. הפטור האמור יינתן רק אם ההכנסות הללו הופקו או נצמחו מחוץ לישראל ושמקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר הרגיל בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל, אלא אם כן ביקש כי ההכנסות, כולן או חלקן, לא תהינה פטורות.

סעיף 97(ב)(2) לפקודה מעניק לתושב חוזר רגיל פטור ממס, לתקופה של עשר שנים מהמועד שבו שב והיה לתושב ישראל, על רווחי הון שמקורם בנכסים שרכש מחוץ לישראל בהיותו תושב חוץ, ובלבד שנכס החוץ אינו זכות במישרין או בעקיפין לנכס שהיה מצוי בישראל. פטור זה מותנה בכך כי הנכס הנמכר, לרבות אם הוא זכות או זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, אינו זכות במישרין או בעקיפין, לנכס שהיה מצוי בישראל.

עוד יצוין כי גם במקרה זה (בדומה לאמור לגבי תושב חוזר ותיק), אם נמכר הנכס לאחר תום עשר השנים ממועד החזרה לישראל, יחול מנגנון פטור חלקי (ליניארי), אשר נקבע במסגרת סעיף 97(ב)(3) לפקודה.

 

חוזרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית