אישור
דף הבית > חשבפדיה > נקודות זיכוי לתואר אקדמי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נקודות זיכוי לתואר אקדמי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

דברי הסבר
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018‏ הוארך תוקף מתן נקודות זיכוי לתואר אקדמי עד סוף שנת המס 2022
נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע
חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2018-2019 פורסם ביום 22.3.2018 ובגדרו תוקן נושא נקודות הזיכוי למסיימים תואר אקדמי.
כפועל יוצא מכך הוראת השעה לשנים 2015-2014 הוארכה עד תום שנת מס 2022. על כן, סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה. על פי הוראת השעה, החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים:
● מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
● מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2022 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
● בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות.
● מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2014-2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
● מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2014-2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
● מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2014-2022 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי (עד שנת 2016) או 3/4 נקודת זיכוי בשנת 2017 או נקודה אחת בשנת 2018 ואילך, בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
חוק ההסדרים לשנים 2013 ו-2014 והוראת השעה
בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי הקציב לשנים 2013 ו-2014) התשע"ג-2013 פורסם תיקון 197 לפקודת מס הכנסה אשר תיקן את סעיפי הפקודה הקובעים מתן נקודות זיכוי לתואר אקדמי. התיקון קיצר את תקופת הזכאות לקבלת נקודות זיכוי בגין סיום תואר אקדמי / לימודי מקצוע לשנה אחת במקום לשנתיים או שלוש כפי שהיה ערב התיקון. כמו כן ניתנה אפשרות לבחור שנת זכאות לנקודת זיכוי בשנה שלאחר סיום לימודים או לדחות זכאות בשנה נוספת. קיצור תקופת הזכאות לשנה אחת חל על אלה שסיימו לימודים בשנים 2014 ו-2015.
ביום 22/3/2018 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית כאמור לעיל בו תוקף הוראת השעה הוארך עד ליום 31.12.2022
נקודות זיכוי לתואר אקדמי עד ליום 31.12.2014
סעיף 40(ג) לפקודת מס הכנסה קובע נקודת זיכוי לתואר אקדמי. נקודת זיכוי אחת למי שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון, ומחצית נקודת זיכוי למי שזכאי לקבל תואר אקדמי שני.
תיקון 189 לפקודה תיקן את הסעיף וקבע כי יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות והשלמתו היא תנאי להתמחות, יהיה זכאי לבחוֹר בין הבאת נקודות הזיכוי לתואר אקדמי הָחֵל בשנת-המס שלאחַר שנת-המס שבהּ הסתיימו הלימודים, לבין דחיית הבאתן בחשבון לשנת-המס שלאחַר שנת-המס שבהּ סיים את התמחותו.
נקודות זיכוי לתואר אקדמי שלישי:
נקודות זיכוי לתואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים : תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת, בשלוש שנות מס, ומחצית נקודת זיכוי, בשתי שנות מס, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי השלישי;
(2) למד היחיד במסלול לימודים ישיר לתואר אקדמי שלישי תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת בעבור לימודי תואר ראשון, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר הראשון, ובמספר שנות מס כאמור בסעיף קטן (ב) לענין לימודי תואר אקדמי ראשון; כמו כן, תובא בחשבון מחצית נקודת זיכוי, למשך שתי שנות מס, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי שלישי.
ניכוי הוצאות בגין רכישת תואר אקדמי
סעיף 32 לפקודה קובע כדלקמן:
"בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל -
(15) הוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, ולמעט הוצאות השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על הקיים."
סעיף זה הוסף לפקודה בתיקון מספר 151 (ס"ח 2057 עמ' 307), ובדברי ההסבר להצעת החוק (ה"ח הממשלה 236 עמ' 305) נאמר כי מטרת התיקון להבהיר כי לא יותרו מהכנסתו החייבת של אדם ניכויים בשל הוצאות לימוד, שהן הוצאות לרכישת מקצוע או לרכישת השכלה אקדמית, אלא אם כן הן הוצאות לשמירה על הקיים שאינן מקנות ללומד יתרון של קבע.
בכמה הלכות בנושא סבר בית המשפט כי קבלת תואר אקדמי באשר הוא אינו מהווה "שמירה על הקיים", אלא הוא רכישת "נכס אישי", או למצער - השבחתו. כיוון שכך, מדובר לדעתו ברכישת נכס אישי, ולכל הפחות נכס הוני, שהוצאות רכישתו אינן ניתנות לניכוי שוטף. לחלופין, מדובר בהוצאה מעורבת (חלק ממנה עסקית וחלק ממנה פרטית או הונית); ומאחר שאי אפשר לכמת את הרכיב הפירותי, אם בכלל, הרי אין להתיר את ניכוי ההוצאה כולה.

שאלות
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית