אישור
דף הבית > חשבפדיה > מיסוי מקרקעין
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מיסוי מקרקעין

ערכים מקושרים

חוק מסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 עוסק במסוי זכות במקרקעין וזכות באיגוד מקרקעין, בעת מכירתן.
החוק הינו חוק טריטוריאלי והוא חל על רכישה ומכירה של זכות במקרקעין המצויים במדינת ישראל (בכלל זה יהודה ושומרון).
החוק עוסק בהטלת שני מסים: מס שבח ומס רכישה.
מקרקעין מוגדרים בחוק כקרקע בישראל לרבות בתים, בניינים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע.
זכות במקרקעין מוגדרת בחוק כ - בעלות, חכירה העולה על 25 שנים, בין שבדין ובבין שביושר, הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראות בה מבחנת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור (לעניין הרשאה במקרקעי ישראל - אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מ- 25 שנים).
מכירה לעניין זכות במקרקעין בין בתמורה ובין ללא תמורה מוגדרת בחוק ככל הענקה של זכות במקרקעין, העברתה או ויתור עליה. החוק קבע כי הורשה, העברת זכות במקרקעין אגב גירושין, הקניית זכות במקרקעין לנאמן / אפוטרופוס/ מפרק/ כונס נכסים אינן מכירות.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית