אישור
דף הבית > חשבפדיה > שכר סופרים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

שכר סופרים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
ערכים מקושרים

מס הכנסה
שכר סופרים הוא תשלום שניתן על ידי מוציא לאור עבור רכישת זכויות שימוש ביצירות ספרותיות, אמנותיות, דרמטיות ומוזיקליות. שכר זה, בין שהוא חד-פעמי ובין שהוא ניתן במשך תקופה קצרה, חייב בתשלום מס כמו כל הכנסה.
על פי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה, מוציא לאור המשלם שכר סופרים (בין בכסף ובין בשווה כסף) חייב לנכות מתשלום זה מס הכנסה במקור, בשיעורים הקבועים בתקנות מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), התשכ"ד-1964. שיעור המס המנוכה במקור משכר סופרים על פי התקנות הוא בשיעור המס השולי המרבי (48% בשנת המס 2014).
אם מקבל שכר הסופרים נרשם כעצמאי אצל פקיד השומה (וכן נרשם כעוסק במשרדי מע"מ), הוא רשאי לקזז הוצאות שהיו כרוכות בהשגת ההכנסה הנובעת משכר הסופרים. הוצאות אלה יכולות לכלול, בין היתר, הוצאות בשל צילומים, ספרות רלוונטית וכו'.
מע"מ
על התשלום עבור שכר הסופרים חובה לשלם מע"מ. אם מקבל התשלום אינו עוסק לצורכי מע"מ, ועל כן אינו מוציא חשבונית מס בגין השירות, על פי תקנה 6ד לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, על המשלם להוציא חשבונית מס עצמית ולדווח על העסקה בעצמו לרשויות המע"מ. מקבל שכר סופרים אשר רשום כעוסק במשרדי מע"מ רשאי לקזז מס תשומות בשל הוצאות אשר היו כרוכות בהשגת הכנסה זו.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית