אישור
דף הבית > חשבפדיה > הקדש ציבורי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הקדש ציבורי הצג הכל

חוזרים
פסיקה
שאלות
ערכים מקושרים

הקדש ציבורי הוא מוסד משפטי המיועד להסדרה חוקית של הקדשת נכסים הנעשית בידי אנשים פרטיים המעונינים להקדיש את נכסיהם, או חלק מסוים מהם, לביצוע מטרות ציבוריות בעלות אופי הומניטרי בתחומי החינוך, התרבות, המדע, הבריאות, הדת, הצדקה, הביטחון, הספורט וכו'.  המקדיש רשאי לקבוע מראש, בעת קבלת ההחלטה על ההקדשה, את המטרות המיוחדות שהוא מעוניין בהן, את האנשים (הנאמנים) שיגשימו את המטרות באופן מדויק וינהלו את הרכוש המוקדש לפי הנחיותיו.

תנאי מוקדם להקמת הקדש ציבורי הוא קיומו של נכס (כסף או נדל"ן) המיועד לשמש בסיס לפעילותו של ההקדש, כלומר, אין הקדש ללא נכסים.

על המקדיש (בעל הנכס) להעביר את ניהול הנכס המוקדש לידי נאמן. על הנאמן להודיע לרשם ההקדשות בתוך שלושה חודשים מיום שהיה לנאמן על קיומו של ההקדש הציבורי. פרטי ההקדש יירשמו ב'פנקס ההקדשות' הפתוח לעיון הציבור. נאמן ההקדש חייב להגיש לרשם ההקדשות, מדי שנה בשנה, דין וחשבון כספי וענייני שבו יפורטו הפעולות הכספיות והענייניות שביצע הנאמן במהלך השנה החולפת. הדוח לרשם ההקדשות יוגש לא יאוחר משישה חדשים לאחר תום שנת הדיווח.

הכנסותיו של הקדש שהוא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה יהיו פטורות ממס, אם לא הושגו מעסק שהוא עוסק בו או מדיווידנד או מריבית או מהפרשי הצמדה ששולמו בידי חבר בני אדם שבשליטתו, העוסק בעסק.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית