אישור
דף הבית > חשבפדיה > חשבונית מס
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חשבונית מס הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

חשבונית מס היא מסמך מסחרי הכולל פרטים (כגון פרטים של מוציא החשבונית, כמות ומחיר של המוצר או השירות שסופקו) על עסקה שהתבצעה בין מוכר לקונה ובין נותן שירות למקבלו. רק עוסק הרשום כעוסק מורשה על פי חוק מע"מ רשאי להוציא חשבונית מס, על כן עוסק פטור אינו מורשה להוציא חשבונית מס. על פי סעיף 46 לחוק מע"מ, על החשבונית לצאת בתוך 14 יום ממועד החיוב במס. אם העסקה פטורה ממע"מ, יש להפיק את חשבונית המס במועד שבו היה צריך להוציאה אילו הייתה חייבת במס.

חשבונית המס היא למעשה המסמך היחידי המוכר לצורכי רשויות מע"מ המשמש את העוסק מוציא החשבונית בדיווח העסקה ואת העוסק רוכש המוצר או השירות בהתחשבנות מולם לעניין קיזוז תשומות. חשבונית המס מהווה את האסמכתה לקבלת המע"מ בחזרה (החזר מס תשומות) ובלעדיה לא ניתן לקבל בחזרה את המע"מ ששולם. בד בבד, מוציא חשבונית המס חייב בדיווח העסקה ובתשלום המע"מ בגינה לרשויות מע"מ.

על פי סעיף 9א לתקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976, על חשבונית מס לכלול את שם העוסק המורשה, מענו, את הכותרת 'חשבונית מס', את המילים 'עוסק מורשה' ואת מספרי הרישום במשרדי מע"מ, את המילה 'מקור' (אלא אם מדובר בהעתק), תאריך, מספר תעודת המשלוח ותאריכה (אלא אם החשבונית נערכה במועד משלוח הטובין), שם הלקוח ומענו (ישנם מקרים מסוימים שבהם פרטים אלה אינם נדרשים) תיאור הטובין או השירות, היחידה שלפיה נמדדת הכמות, הכמות וסכום החשבונית. חוץ מסכום חשבונית המס שכולל מע"מ, יש לפרט את סכום חשבונית המס ללא המע"מ ואת סכום המע"מ בנפרד. על החשבוניות להיות ממוספרות. הפקת חשבונית המס יכולה להיעשות ידנית (באמצעות פנקס חשבוניות מודפס), או באמצעות תוכנה. כמו כן, חשבונית צריכה להיות חתומה בידי העוסק.

חשבונית אשר אינה ערוכה כהלכה, שחסרים בה אחד מהנתונים כאמור או יותר, או שהנתונים בה אינם מדוייקים או מלאים, לא תיחשב חשבונית שהוצאה כדין, תיפסל על ידי רשויות מע"מ והעוסק לא יורשה לקזז את מס התשומות בגינה.

שאלות
מיסוי שכירים דצמבר 2018
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית