אישור
דף הבית > חשבפדיה > מס יסף - מס עשירים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מס יסף - מס עשירים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

על פי החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012, יחיד שהכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 800,000 ש"ח, ישלם מס נוסף בשיעור 2% מסכום ההכנסה החייבת העולה על 800,000 ש"ח.

לעניין זה, 'הכנסה חייבת' היא הכנסה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 וכמשמעותה בסעיף 89 לפקודה, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 ובסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין. ואולם, לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, רק אם שווי מכירתה עולה על ארבעה מיליון ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

תחולת החוק היא על הכנסה שהופקה ב-1 בינואר, 2013, או לאחר מועד זה.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית