אישור
דף הבית > חשבפדיה > מס רווח
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מס רווח הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

חבר בני אדם המסווג כמוסד כספי לצורכי חוק מס ערך מוסף וצו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), התשל"ז-1977 אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו (ועל כן אינו זכאי לקזז מס תשומות בהתאם), אלא חייב בתשלום מס שכר ומס רווח על השכר ששילם ועל הרווח שהפיק. ראה במאגר טבלאות את שעורי מס רווח לאורך תקופות שונות.
סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף מגדיר רווח כהכנסה חייבת כמשמעותה בפקודה, אך לאחר ניכוי המס על השכר (עד שנת המס 2008 הותרה בניכוי רק מחצית ממס השכר). מס רווח מוכר כהוצאה לצורך חישוב מס החברות המוטל על המוסד הכספי.
בעת חישוב השכר שבגינו משולם מס השכר, יש להתחשב גם במענקי פרישה ומוות ששולמו, למעט מענקים ששולמו מקופת גמל, וכן סכומים ששולמו לקרן השתלמות או לקופת גמל ודמי ביטוח לאומי ששולמו בגין העובדים, בניכוי דמי הביטוח שנוכו משכר העובדים. נוסף על כך, דיווידנדים אשר התקבלו ממוסד כספי אחר, מוצאים מבסיס חישוב מס הרווח.
מכוח סעיף 4(ב) לחוק ניתן לקזז הפסדים שוטפים כנגד השכר ששילם המוסד הכספי באותה שנה. ההפסדים שניתן לקזז הם אלה שאילו היו רווחים היו בגדר הכנסה חייבת בידי המוסד, אולם הפסדים משנים קודמות אינם ניתנים לניכוי לצורך חישוב מס הרווח.

מיסוי שכירים דצמבר 2018
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית