אישור
דף הבית > חשבפדיה > תכנון מס
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

תכנון מס הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

תכנון מס (או הימנעות ממס) הוא שימוש הנישום באמצעים חוקיים להפחתת חבות המס שלו. זכות זו של הנישום (לתכנן את מיסיו בצורה מופחתת כאמור) הוכרה לא אחת בפסיקה, ואף נקבע כי שימוש במבנה משפטי דל מסים אינו מצביע בהכרח על מלאכותיות. עוד קבעה הפסיקה בפסד הדין חזון דוד כי זכותם ואף חובתם של מומחים לענייני מסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס. עוד נקבע בפסיקה (פס"ד פרומדיקו) כי קיים קו אבחנה דק בין תכנון מס לגיטימי (או הימנעות ממס) לבין התחמקות ממס האסורה על פי חוק אשר שניהם נועדו להפחית מס, אולם ההבדל ביניהם הוא האמצעים שבהם משתמש הנישום (גילוי מלא ואמיתי של כל העובדות לעומת הסתרת עובדות והעלאת מצגי שווא). זאת ועוד, הזכות לתכנון מס מוכרת בשיטת המס הישראלית, והיא נובעת מן הזכות החוקתית אשר באה לממש את ההגנה על הזכות לקניין הפרטי.

עם זאת, סעיף 86 לפקודה מאפשר לפקיד השומה להתעלם מעסקאות מסוימות שנעשו על ידי נישומים אם לאותן עסקאות מטרה אחת בלבד והיא הפחתת מס. הסעיף מונה שלוש חלופות לעסקאות שמהן רשאי פקיד השומה להתעלם: עסקה מלאכותית החסרת טעם כלכלי-מסחרי מהותי, למעט הטעם של הפחתת מס; עסקה בדויה שנעשית למראית עין בלבד (עסקה פיקטיבית), בעלת נפקות בדין הפלילי; ועסקה בלתי נאותה שמטרתה הפחתת מס.

בפועל פקיד השומה ובתי המשפט עושים שימוש בעיקר בחלופה הראשונה - העסקה המלאכותית. נושא המלאכותיות נדון והתפתח רבות בפסיקה, והמבחן העיקרי הנהוג היום בפסיקה הוא כי טעם מסחרי אינו מספיק לשם אמיתות העסקה, ויש דרישה לטעם מסחרי משכנע, ממשי ואמין מעבר לטעם של הימנעות ממס, וכי טעם כלכלי שולי או דחוק אינו מספק. זהו מבחן עזר אשר מטרתו לאזן בין זכות הנישום לתכנן את המס ובין האינטרס הציבורי בגביית מס ובקיום מערכת מס צודקת ושוויונית. בית המשפט מכיר בכך כי השיקול של הפחתת מס אינו פסול ביסודו, וכי ככל שתכנון המס משתלב במארג העסקי של הנישום, מדובר בטעם כלכלי-מסחרי לגיטימי.

במסגרת המאבק ב"תכנוני מס אגרסיביים", בתיקון מס' 147 לפקודת מס הכנסה נוסף סעיף 145א2 לפקודה, שמטרתו לתת לפקיד השומה כלים להתמודדות עם תכנון מס אגרסיבי וזאת באמצעות הטלת חובת דיווח על צעדים המוגדרים כתכנון מס אגרסיבי. הוראות סעיף זה באות לסייע בהגברת האכיפה ובמאבק בתופעת תכנוני המס באמצעות קביעת חובת דיווח על עסקאות מסוימות, אופן הדיווח והיקפו.

רשימת תכנוני המס והדרישות בעניין דיווח מופיעות בתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח (הוראת שעה), התשס"ז-2006 ותקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006, והן כוללות פעולות בתחום מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ.

מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית