אישור
דף הבית > חשבפדיה > שחלוף נכס
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

שחלוף נכס הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס הכנסה - סעיף 96

סעיף 96 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 מאפשר לדחות את רווח ההון שנצמח ממכירת נכס בר-פחת (להלן: "הנכס המוחלף") ותחתיו נרכש נכס (להלן: "הנכס המחליף") - בהתקיים התנאים האלה:

1.   רווח ההון נבע ממכירת הנכס המוחלף.

2.   הנכס המחליף נרכש בטווח הזמנים הזה: מארבעה חודשים לפנייום המכירה ועד חלוף 12 חודשים לאחר יום המכירה.

3.   הנכס המחליף ממלא לפחות אותם התפקידים שמילא הנכס המוחלף.

מודגש בזאת כי הסעיף מאפשר לדחות את רווח ההון הריאלי בלבד, ואין כל חובה לדחות את כלל רווח ההון. הדחייה מתבטאת בעובדה כי מן העלות של הנכס המחליף מופחת סך השווה לרווח ההון הנדחה.

פרק חמישי 3 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), שהוסף לחוק במסגרת תיקון מס' 50, מעניק פטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין, אם נרכשה לחילופה של זכות אחרת במקרקעין בתוך 12 החודשים שקדמו למכירה או בתוך 12 החודשים לאחר המכירה, כאשר חילוף יכול להתבצע רק בזכויות המקרקעין שלהלן: החלפת מבנה עסקי במבנה עסקי (או קרקע לבניית מבנה עסקי), החלפת דירת מגורים בדירת מגורים, החלפת קרקע חקלאית בקרקע חקלאית, החלפת דירת מגורים מזכה בזכות למגורים בבית אבות, והחלפת זכות במקרקעין אחרת בזכות למגורים בבית אבות (פטור מוגבל).

פסיקה
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית