אישור
דף הבית > חשבפדיה > ניכוי במקור מתשלומים לתושבי חוץ
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ניכוי במקור מתשלומים לתושבי חוץ הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

סעיף 170(א) לפקודה מטיל חובה על כל מי שמשלם לתושב חוץ (לרבות מוסד כספי כגון בנק אשר באמצעותו מתבצע התשלום) לנכות מס במקור בשיעור 25% ליחיד, ומס חברות בשיעור 25% (בשנת המס 2012 ו - 2013) לחברה, מכל תשלום שהוא הכנסה אלא אם הוצג בפני המשלם אישור מפקיד שומה בדבר שיעור ניכוי אחר או פטור ממנו.

בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ"ג-1992, נקבע, כי משלם רשאי לנכות מס בשיעור מופחת או לא לנכות מס במקור כלל, אם בידו אישור מקורי בכתב מפקיד השומה, או מרו"ח שהורשה לעניין זה ע"י הנציב, או אם מדובר בסוגי תשלומים שקבע הנציב, כמפורט בהוראות שתיקבענה מעת לעת.

אישור, כאמור, מהווה בידי הבנק או המשלם מסמך בר-תוקף מחייב בדבר שיעור הניכוי המופחת או הפטור מניכוי מס במקור.

יש לדווח בטופס 0856 על התשלומים לתושבי חוץ.

על פי תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושבי חוץ), התשנ"ג- 1992, על המנכה מס במקור לפי סעיף 170 שאינו מוסד כספי, להגיש דו"ח שנתי, המרכז את התשלומים, בין אם נוכה מהם מס, ובין אם לא, לא יאוחר מיום 31.3.

על הדיווח לכלול את פרטי תושב החוץ, פרטים שונים על התשלומים, ועל ניכוי מס ההכנסה במקור.

דיווח, תשלום ושמירת מסמכים

העברת הניכוי במקור תתבצע במסגרת תיק הניכויים הרגיל של המנכה, בדו"ח החודשי בטופס 102, בסוג ניכוי 06.

משלם שאינו מוסד כספי ינהל רישום חודשי של כל ההעברות לחו"ל וסכומי המס שניכה, על גבי טופס 801 (כמו לגבי קבלן משנה).

משלם שאינו מוסד כספי יכלול את כל התשלומים שהעביר לחו"ל במסגרת הדו"ח השנתי, בטופס 856.

משלם שהוא מוסד כספי יערוך דו"ח לגבי כל תשלום וישמור אותו בצמוד למסמכי התשלום. משלם שאינו מוסד כספי יערוך דו"חות, כאמור, וישמרם במרוכז.

משלם שהוא מוסד כספי ידווח על כל התשלומים שהעביר לתושבי חוץ שעימהם הוא קשור בקשרי מסחר, בתום כל שנת מס, על גבי טופס שיקבע הנציב.

תשלומים שהעברתם לתושב חוץ מותרת בלא ניכוי מס במקור

בהתאם לסעיף 2(3) לתקנות האמורות, מוסמך הנציב לקבוע לגבי סוגי תשלום, ניכוי מס בשיעור מוקטן או פטור מניכוי מס במקור. ראה בהמשך בקטגוריית טבלאות את סוגי התשלומים ואופן הגשת טופס 114 בגינם לפקיד השומה.

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית