אישור
דף הבית > חשבפדיה > הפחתת מוניטין - פחת על מוניטין
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

הפחתת מוניטין - פחת על מוניטין הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

פחת למוניטין ששולם בעד רכישתו

בתקנות הפחת נקבע כי הפחת יחול "בשל מוניטין ששולם בעדם". המשמעות שיש לייחס למונח "ששולם בעדם או בעד רכישתם" אינה נוגעת לאופן התשלום בעד המוניטין אלא לאופן יצירתו. מוניטין שנרכשו בתשלום, אם באמצעות תשלום כסף מזומן ואם באמצעות יצירת התחייבות כנגד המוניטין, הם מוניטין ששולם בעדם - וזאת בניגוד למוניטין שנצמחו מאליהם מבלי ששולמה בעדם כל תמורה.

סוגית התרת הוצאת הפחת למוניטין הוסדרה בתקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג-2003 שנכנסו לתוקפן בתאריך 1.7.2003. עם כניסתן לתוקף של תקנות אלו בוטל שיעור המס המופחת (10%) שהוחל כסכום אינפלציוני חייב במכירת מוניטין שנצמח.

על פי תקנות פחת למוניטין, הפחת ינוכה בשל מוניטין ששולם בעד רכישתו ויהא בשיעור של 10% לשנה. התקנות מתייחסות למוניטין שנרכש בלבד, וזאת להבדיל ממוניטין שנצמח.

התקנות חלות על מוניטין שנרכש ביום 1.7.2003 ולאחריו.

תקנה 2 לתקנות פחת למוניטין קובעת סייגים לניכוי פחת על מוניטין כדלקמן:

תקנה 2(א) לתקנות קובעת כי ברכישת מוניטין מתושב חוץ או מקרוב לא ניתן יהיה לנכות פחת אלא אם שוכנע פקיד השומה כי ברכישה מתקיימים כל אלו: הרכישה נעשתה בתום לב, מטעמים עסקיים בלבד וכן כי היא חיונית לצורך ייצור ההכנסה.

ראוי לציין כי בד"כ מוניטין שנרכש מתושב חוץ, מטיבו, אינו יכול לשמש תושב ישראל.

תקנה 2(ב) לתקנות קובעת כי הוראות השחלוף לא יחולו על נכס שהוא מוניטין. סעיף 96 לפקודה קובע כי אם מכירת נכס נעשתה לשם חילוף ורכישת נכס אחר חלף זה שנמכר, יידחה תשלום המס על רווח הון כאמור בסעיף. תכליתו של הסעיף לאפשר תחלופה של ציוד מוחשי המשמש ישירות ליצירת הכנסה של הנישום. מוניטין, לעומת זאת, מהווה נכס ערטילאי ולא נחשב כנכס הניתן לשחלוף לפי סעיף 96 לפקודה.

תקנה 3 לתקנות קובעת מגבלה לניכוי הפחת למוניטין בנסיבות בהן ניתן להפחית את המוניטין גם על פי דין אחר. בהקשר זה נקבעו שתי מגבלות:

(א) ניתן יהיה לנכות פחת על פי התקנות בשיעור שהוא ההפרש שבין 10% לפחת הנוסף (במקרים בהם הפחת הנוסף נמוך מ-10%) משמע, בסך הכל יותרו 10% פחת.

(ב) סך כל הפחת המותר בניכוי בגין אותו מוניטין לא יעלה על 10% או על הפחת הנוסף, לפי השיעור הגבוה ביניהם (במקרים בהם הפחת הנוסף גבוה מ-10%).

מובהר כי תקנה זו אינה גורעת מניכוי נוסף בשל פחת לפי סעיף 3(ב) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) תשמ"ה-1985.

יובהר כי על חישוב המחיר המקורי של מוניטין יחולו הכללים החלים ברכישת כל נכס בכפוף להוכחת קיום התנאים בסעיפים 17 ו-21 לפקודה.

יובהר כי על פי התקנות, יחולו על מוניטין, כנכס בר פחת שאינו ציוד או מכונה, הוראות הנוגעות לפחת על פי הדין בשינויים המתחייבים לאור התקנות. כך למשל לא יחול סעיף 27 לפקודה וכו'.

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית