אישור
דף הבית > חשבפדיה > ארוחות לעובדים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ארוחות לעובדים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

במפעלים רבים קיימת מסעדה שמספקת ארוחות מוזלות לעובדי המפעל, וכן מקובלת השיטה של מתן שוברים למסעדות הסמוכות למקום העבודה. במקרים רבים ניתנות הארוחות חינם, או תמורת ניכוי חודשי נמוך ביותר משכרו של העובד. ערכה של ההנחה במחיר הארוחה (כלומר ההפרש בין שווי הארוחה ובין מחירה לעובד) חייב במס.

מס הכנסה

על פי פקודת מס הכנסה הכנסת עבודה מוגדרת בסעיף 2(2) - "השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; ... והכל בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף ..."

כך ארוחות לעובדים שניתנים ע"י מעביד לעובדיו באות בהגדרתה של הכנסת עבודה. ויש לחייב במס הכנסה הטבה זו שנותן המעביד לעובדו.

תקנה 8 לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993, קובעת כי תשלום לעובד הניתן כולו או חלקו בשווה כסף, יקבע המעביד, לצורך ניכוי המס, את סכום התשלום כפי שעלה לו או לפי מחיר השוק, הכל לפי הגבוה.

מס ערך מוסף

תקנה 15א. לתקנות מע"מ מאפשרת לעוסק לבחור באחת מהחלופות הבאות:

1. לדווח על אספקת הארוחות לעובדיו כעסקה חייבת במס, ומנגד לקזז מע"מ תשומות הכלול בחשבונית מס שהוציאה חברת הקיטרינג.

2. להימנע מקיזוז מע"מ תשומות בגין הארוחות, ומנגד לא תיחשב אספקת הארוחות לעובדים כעסקה חייבת במס אצל המעביד.

להלן כפי שנקבע בתקנה 15א לתקנות מס ערך מוסף:

בתקנה יש הגדרה למונח "תשומה לעובד" - נכס או שירות כגון ארוחה, דיור, מתנה או בידור, המיועדים להנאתם, לתועלתם, לרווחתם או לטובתם של העובד או של בן-משפחתו;

"עובד" - לרבות אדם שיש לו חלק בבעלות בעסק או אחד ממנהליו.

בסעיף קטן (ב) קובעת התקנה כי מס תשומות שנתחייב בו עוסק על תשומה בשל עובדו אינו ניתן לניכוי אלא אם הוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי התשומה נמכרה לעובד או ניתנה לו כשירות, והמכירה או מתן השירות כלולים בדו"ח תקופתי של העוסק כעסקאות חייבות במס שמחירן נקבע לפי הוראות סעיף 10 לחוק.

ביטוח לאומי

שווי טובת ההנאה מהווה הכנסות עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, ועל כן חייב גם בדמי ביטוח לאומי מכוח סעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי, המטיל חיוב על כל הכנסה של עובד שכיר מהכנסתו לפי 2 (2) לפקודה.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית