אישור
דף הבית > חשבפדיה > חרטה מרצף קצבה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חרטה מרצף קצבה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), קובע כי "רואים מענק הון עקב פרישה וכן מענק הון עקב מוות כמענק שנתקבל, גם אם נשאר מופקד בקופת הגמל". הוראה זו לא תחול באם העובד הפורש הודיע על רצונו להמשיך ולהשאיר את הסכומים העומדים לזכותו בקופה למטרת תשלום קצבה (להלן: "בקשה לרצף קצבה").

רצף קצבה יתקיים רק לאחר קבלת אישורה של רשות המסים לבקשה לרצף קצבה כאמור.

יודגש בזאת, כי רצף קצבה יכול שיעשה גם אם בעת הפרישה נמשך חלק מהמענק ע"י העובד. יחד עם זאת, מובהר כי במידה ונמשכו כספי הפיצויים (תוך ניצול מלא של תקרת הפטור הקבועה במסגרת סעיף 9(7א) לפקודה לעניין מענק פרישה) מבלי שאושר רצף קצבה כאמור, על קופת הגמל לנכות מס שולי לפי סעיף 121 לפקודה או שיעור אחר של ניכוי מס במקור אותו קבע פקיד השומה.

בהתאם להוראות הסעיף האמור, עובד שבחר ברצף קצבה, רשאי לחזור בו מבחירתו זו בכל עת על-ידי הודעה לפקיד שומה (להלן: "חרטה" או "חרטה מרצף קצבה") ולמשוך את כספי הפיצויים בסכום חד פעמי.

מובהר בזאת, כי אירוע של חרטה מרצף קצבה מחייב ביצוע התחשבנות עם פקיד השומה לצורך חישוב המס לתשלום, בגין כל כספי הפיצויים העומדים לרשות העובד אשר הופקדו על ידי אותו מעביד.

בהתאם להוראות סעיף 9(7א)(ז) לפקודה, בעת החרטה, יראו את כל הסכום - כולל ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שנצברו עליו, כהכנסה ממענק פרישה.

עד שנת 2000 - עובד, שהיה מודיע על כוונתו להשאיר בקופת גמל לקצבה את סכום הפיצויים הפטורים ממס, היה יכול למושכם בפטור ממס לאחר 6 עד 10 שנים ממועד פרישתו ולקבל פטור נוסף ממס (חלקי, או מלא אם חזר בו לאחר 10 שנים ויותר).

החל מינואר 2000 - האפשרות המובאת לעיל אינה קיימת (למי שלא פרש והודיע על בחירתו ברצף קצבה עד ינואר 2000).

סעיף 9(7א)(ז)(2) לפקודת מס הכנסה מציין, כי עובד, שקיבל מענק פטור ממס בעת פרישתו, יופחת הפטור ממס בעת חזרתו מרצף הקצבה; כלומר: בעת משיכתו את יתרת הפיצויים, בגובה סכום המענק לכל שנת עבודה, חלקי תקרת הפטור ממס במועד הפרישה.

מן האמור לעיל עולה: אם ניצל העובד את כל הפטור ממס בעת הפרישה והשאיר רק את החלק החייב ממס - לא יוכל לקבל פטור נוסף ממס. אם קיבל העובד בפרישתו מענק בשיעור 60% מתקרת הפטור ממס - יוכל העובד למשוך פיצויים ולקבל פטור ממס בשיעור 40% מתקרת הפטור וכן הלאה.

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית