אישור
דף הבית > חשבפדיה > ניכוי הוצאות חנייה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ניכוי הוצאות חנייה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

החל מיום 1.1.2000, ייחשבו הוצאות חניה שאינן במקום העיסוק הקבוע או סמוך אליו, כ"הוצאות החזקת רכב" שעליהן חלות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 (להלן - תקנות הרכב).

משמעות התיקון:

התרתן של הוצאות חניה במקום העיסוק הקבוע או סמוך לו, תיבחן על פי המבחנים המקובלים להתרת הוצאה בייצור הכנסה, והן לא תיחשבנה כהוצאה עודפת על פי תקנות הרכב.

הוצאות חניה שלא במקום העיסוק הקבוע, שהוצאו בייצור הכנסה (עברו את המבחן של סעיף 17 לפקודה) תיתוספנה ל"הוצאות אחזקת רכב" ותותרנה על פי הכללים שבתקנות הרכב.

במסגרת התיקון הבחין מחוקק המשנה בין הוצאות חניה במקום העסק (ולגבי עובד - במקום עבודתו) לבין הוצאות חניה שאינה במקום העסק. לגבי הוצאות חניה שאינה במקום העסק נקבעה הוראה מיוחדת לפיה הוצאת חניה כאמור נחשבת כחלק מ"הוצאות החזקת רכב" ותותר בניכוי לפי תקנות הרכב. כלומר: תותר באופן יחסי בהתאם לקילומטרז' של הרכב או בשיעור של 25% בלבד, הכל על פי הנוסחה בתקנות הרכב.

באשר להוצאות חניה שלא במקום העבודה של העובד ברכבו הפרטי חלה תקנה 4 לתקנות הרכב, ולפיכך לא יותרו ההוצאות.

התיקון לתקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות רכב אינו נוגע להוצאות חניה במקום העסק, כשאלו יותרו בניכוי, לרבות מהכנסת עבודה ובלבד שהוצאו בייצור ההכנסה לצורכי העסק. יצויין כי הוצאות, שאינן מותרות בניכוי כאמור לעיל, חייבות במקדמות בשל הוצאות עודפות, לפי סעיף 181(ב) לפקודה.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית