אישור
דף הבית > חשבפדיה > מס תשומות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מס תשומות

ערכים מקושרים

מס תשומות הינו מס ערך מוסף ששילם עוסק בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים.

עפ"י סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975(להלן: החוק), עוסק כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשמון יבוא שהוצא על שמו כבעל הטובין,כל זאת, אם מתקיימים יתר התנאים הקבועים בחוק כדלקמן:

  • חשבונית מס הוצאה עפ"י סעיף 47 לחוק ומתקיימים לגביה הכללים שבסעיף 9א' להוראות תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ו-1976.
  • המס ששולם הנו בגדר מס תשומות כפי הגדרתו שבסעיף 1 לחוק, דהיינו: התשומה היא לשימוש בעסק או לצורכי העסק.
  • התשומה משמשת לעסקה החייבת במס כאמור בסעיף 41 לחוק.

סעיפים 1 ו- 41 לחוק מע"מ קובעים כי ניתן לנכות מס תשומות זה רק כאשר הנכס או השירות שנרכש על ידי העוסק הינו לצרכי העסק או לשימוש בעסקו וכן כי התשומות ייוחסו לעסקה חייבת במס. מכאן, מס תשומות המתייחס לעסקה שאינה חייבת במס כלל (כגון, מכירת מניות) או לעסקה פטורה ממס (השכרת דירה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים למשל) או עסקאות שאינן נחשבות על פי החוק כעסקאות בישראל אינו ניתן לניכוי.

מעבר לדרישות מהותיות אלה, סעיף 38 לחוק דורש קיומם של מספר קריטריונים טכניים: אין לנכות מס תשומות אלא אם הוא כלול בחשבונית מס שהוצאה כדין, או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאושר על ידי המנהל; חשבונית המס או המסמך כאמור יישאו את שם העוסק כבעל הטובין; על הניכוי להתבצע בתוך שישה חודשים מיום הוצאת חשבונית המס או המסמך האחר (לעניין זה נציין כי על פי סעיף 116(א) לחוק אפשר להאריך את המועד עד חמש שנים).

סעיף 116 לחוק מע"מ המסמיך את המנהל לדחות מועדים, כדלהלן:

"דחיית מועדים

116. (א) המנהל רשאי להאריך כל מועד שנקבע בחוק זה או בתקנות על פיו לעשיית דבר, למעט מועד להגשת ערעור או ערר, ורשאי הוא לקבוע שהחוב ישולם לשיעורין; ובלבד שלא יאריך את המועד לניכוי מס תשומות לפי סעיף 38(א) לתקופה העולה על חמש שנים; התיר כך והחייב במס לא עמד בתשלום אחד במועד שנקבע לו, רשאי המנהל לדרוש את תשלומה של יתרת החוב מיד.

(א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי המנהל להאריך את המועד לניכוי מס תשומות הקבוע בסעיף 38(א) (להלן - המועד המקורי) לתקופה שלא תעלה על שמונה עשר חודשים מהמועד המקורי, ואולם אם הוכח להנחת דעתו של המנהל כי אי-ניכוי מס התשומות במועד המקורי לא נבע מרשלנות של העוסק רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד לניכוי מס תשומות לתקופה שלא תעלה על חמש שנים מהמועד המקורי.

(ב) המנהל רשאי להתנות הארכת מועדים כאמור בסעיף קטן (א) במתן ערובות להנחת דעתו לתשלום כל חוב או לביצוע כל פעולה שמועד עשייתה נדחה."

ניכוי מס תשומות הינו זכות שניתנת לעוסק והיא איננה חובה, משכך, העוסק יכול לבחור האם לנכות מס תשומות ואם לאו. עם זאת, חשוב לציין כי הויתור על ניכוי מס תשומות אינו פוטר את העוסק מלשלם מע"מ בגין עסקאותיו שלו (אלא אם כמובן קיים פטור ממע"מ בדין).

כאמור, רק עוסק רשאי לנכות מס תשומות ולפיכך, מע"מ ששולם לפני רישומו של החייב כעוסק אינו נחשב כמס תשומות ולכן לא ניתן לנכותו. אולם, סעיף 40א לחוק מאפשר לעסק חדש בהקמה, לנכות מס תשומות ששולם לפני רישומו של החייב כעוסק, גם אם החשבונית אינה ערוכה על שמו, ובתנאי שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית