אישור
דף הבית > חשבפדיה > מע"מ לתיירים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מע"מ לתיירים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

חוק מס ערך מוסף, מקנה כמה הטבות לתיירים נכנסים, כדי להפחית את סכום הרכישה בשיעור המע"מ.
לעניין זה, "תייר" ייחשב מי שקיבל אשרת כניסה מאחד הסוגים כלהלן: B2, B3 או B4 (אך לא אשרת ביקור מסוג B1, מאחר שאשרה זו ניתנה לו בשל עבודה זמנית בשכר) ודרכונו הוחתם בהתאם, או מי שברשותו טופס על/17 "רישום כניסה/יציאה" (תייר שאינו מעוניין להחתים את דרכונו בכניסה לארץ מטעמי בטחון), או מי שנכנס לארץ על פי צו או היתר מיוחד כגון דיפלומטים.
הטבות אלה ניתנות באמצעות שתי דרכים עיקריות כדלקמן:

 1. חיוב במע"מ בשיעור אפס, כך שבפועל השירות הניתן לתייר אינו כולל מע"מ.
 2. מתן אפשרות לתייר לקבל בחזרה את סכום המע"מ ששילם ברכישת מוצרים בישראל, עם יציאתו מישראל (Tax Free).

באופן עקרוני, נותן שירות שנשכר על ידי סוכן נסיעות לשם הענקת שירותים לתיירים יכול להוציא חשבוניות בשיעור אפס לסוכן הנסיעות, אולם אך ורק אם השירותים נכללים במקרים המפורטים בסעיף 30(א)(8) לחוק מס ערך מוסף, החשבונית בשיעור אפס תוצא לעוסק הישראלי שמספק את השירות לתיירים. אלה העסקאות שיחוייבו במע"מ בשיעור אפס על פי הסעיף בחוק:

 • לינה של תייר בבית מלון ושירותים נוספים שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, הניתנים אגב לינה כאמור;
 • השכרת רכב מנועי פרטי לתייר לנהיגה עצמית;
 • הסעת סיור של תייר ברכב מנועי פרטי או באוטובוס וכן הספקת ארוחות לתייר בידי המסיע אגב הסעה כאמור באוטובוס, בין אם הוא מספקן במישרין ובין בעקיפין;
 • והכל, אם לכלי הרכב האמורים ניתן רשיון או היתר להשכרה או להסעה כאמור, לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1958;
 • מתן שירות לתייר בידי מי שבתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, נותן שירות משירותי סוכנות נסיעות כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976;
 • מתן שירות לארגון בינלאומי, לשם קיום כנס בינלאומי שמשתתפים בו חמישים תיירים לפחות, שייערך בישראל;
 • מכירה לתייר של זכות השתתפות בכנס בינלאומי שמשתתפים בו חמישים תיירים לפחות.
 • הולכת תייר בכלי טיס ממקום בישראל למקום אחר בישראל;
 • אשפוז של תייר בבית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם, 1940, ושירותים נוספים הניתנים אגב אשפוז כאמור".
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית