אישור
דף הבית > חשבפדיה > חברת מטרה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חברת מטרה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

"חברת מטרה" מוגדרת כחברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, והיא מקיימת שורה של תנאים, שתכליתם להבטיח כי עיקר פעילותה תהא בתחום המחקר והפיתוח.

על פי סעיף 20(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו–2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, חברת מטרה היא חברה המקיימת את כל התנאים המפורטים בהגדרה האמורה, במצטבר, כמפורט להלן:

1. החברה התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל. תנאי זה צריך להתקיים במועד ההשקעה בחברה ובמשך כל תקופת ההטבה.

2. ניירות ערך של החברה אינם רשומים למסחר בבורסה, זאת במשך כל תקופת ההטבה. לעניין זה יובהר:

א. התנאי האמור חל על כל סוג של נייר ערך, כהגדרת המונח בסעיף 88 לפקודה, לרבות אג"ח.

ב. התנאי מתייחס לבורסה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה, כלומר - גם לבורסה מחוץ לישראל.

3. לפחות 75% מסכום ההשקעה ששולם על ידי היחיד עבור המניות המזכות, משמשים להוצאות מחקר ופיתוח בחברה, לא יאוחר מתום תקופת ההטבה (להלן: "תנאי ייחוס המו"פ למשקיע"). לעניין זה:

א. תנאי זה צריך להתקיים כאמור עד לתום תקופת ההטבה, הגם שהוא עשוי להתקיים בשלב מוקדם יותר ואף בשנה הראשונה לתקופת ההטבה. בשל כך, אפשר שמשקיע ידרוש ניכוי הוצאה בשל ההשקעה המזכה, כפי שמאפשר הסעיף, בשנת מס מסוימת (למשל - שנת המס הראשונה שבתקופת ההטבה) עוד לפני שהתקיים תנאי ייחוס המו"פ למשקיע (אשר עשוי כאמור להתקיים בשנים מאוחרות יותר בתוך תקופת ההטבה).

ב. יובהר, כי תנאי זה הוא התנאי היחידי מבין התנאים הכלולים בהגדרת חברת מטרה, הנמדד במשולב ברמת המשקיע וברמת החברה. שאר התנאים שבהגדרה כאמור, נמדדים במישור החברה בלבד.

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית