אישור
דף הבית > חשבפדיה > ספר הזמנות
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ספר הזמנות הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

"ספר הזמנות" מוגדר בפרק ג' להוראות מס הכנסה - ניהול פנקסי חשבונות תשל"ג-1973.

ההגדרה קובעת כי:

(א) ספר הזמנות יהיה ספר כרוך.

(ב) בספר ההזמנות יירשמו -

(1) מספר סידורי של ההזמנה;

(2) תאריך קבלת ההזמנה;

(3) שם המזמין ומענו, היה מענו של הלקוח ידוע לנישום/לעוסק - אין חובה לציינו;

(4) תיאור הטובין או השירות שהוזמנו, או ציון המפרט או התיעוד שבו נכלל התיאור האמור.

בתוספת י"א להוראות מס הכנסה, העוסקת בנותני שירותים ובעלי עסקים אחרים שאינם נכללים בתוספות להוראות ניהול ספרים, מחויב נותן השירותים בניהול ספר הזמנות בכל רמה של מערכת חשבונות. עם זאת קיימות הקלות לרישום בספר הזמנות אך יש צורך בשלושה תנאים מצטברים:

1. השירות בוצע בנוכחות המזמין ותמורתו מתקבלת מיד בגמר השירות.

2. השירות ניתן במקום עסקו הקבוע של נותן השירות.

3. מיד בגמר השירות נערך תיעוד העשוי להיות קבלה / חשבונית, קבלה או חשבונית.

משמע - בעת יציאת הלקוח ממקום העסק של נותן השירות חייבלהיות תיעוד/ רישום בספר הזמנות.

ג. ענפי עסק, החייבים לנהל ספר הזמנות

1. יצרנים חייבים לנהל ספר הזמנות - פרט להזמנות טובין שעבורם מנוהל ספר תנועות מלאי.

2. קבלנים חייבים לנהל ספר הזמנות - פרט לעבודות בנייה שבעבורן מנוהל" חשבונות עבודה"

3. טכנאי שיניים חייבים לנהל ספר הזמנות - במסגרת בעלי מקצועות חופשיים.

4. יהלומן העוסק בעיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים. חייב בניהול ספר הזמנות

5. נותני שרותים ואחריםחייבים בניהול ספר הזמנות

ד. אי רישום הזמנה במועד בספר הזמנות

אי ניהול ספר הזמנות או אי רישום הזמנה מיידית בעת קבלת ההזמנה, עלול לגרום לפסילת ספרי החשבונות של העסק, ולהוצאת שומה לפי מיטב השפיטה לעסק, על כל המשתמע מכך.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית