אישור
דף הבית > חשבפדיה > שומה סגורה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

שומה סגורה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

על פי סעיף 145 לפקודה תקופת ההתיישנות להוצאת שומה על דוח שהגיש נישום היא שלוש שנים מתום שנת המס שבה נמסר הדוח לפקיד השומה. סעיף 145(א)(2) לפקודה קובע כי באישור המנהל תוארך תקופת ההתיישנות בשנה נוספת, כלומר ארבע שנים בסך הכול. בתום תקופה זו, שלוש או ארבע שנים לפי העניין, תיחשב השומה לשומה סגורה, והדוח שהגיש הנישום ייחשב לסופי, על נתוניו המקוריים.

אם כאשר השומה הייתה שומה פתוחה הוציא פקיד השומה שומה לנישום והוגשה השגה על השומה, על פי סעיף 152(ג) לפקודה יש לפקיד השומה שנה אחת לפעול בעקבות ההשגה, או שלוש או ארבע שנים, לפי העניין ולפי המאוחר, ובתום תקופה זו תיחשב ההשגה כאילו התקבלה, והשומה תהיה סגורה גם היא.

כאשר נערך לנישום דיון שומות בגין דוח שהוגש על ידו ומוציאים לו שומה בהסכמה, עם החתימה על הסכם השומות תיחשב השומה לסגורה גם היא, גם אם תקופת השומה, שלוש או ארבע שנים, לפי העניין, טרם הסתיימה.

כאשר שומה נחשבת לשומה סגורה אי אפשר לשנות אותה - לא פקיד השומה וגם לא הנישום עצמו, למעט האמור בסעיף 147 לפקודה. סעיף 147 לפקודה דן בפתיחת שומות על ידי המנהל אף על פי שעבר זמן ההתיישנות לפי סעיפי השומה הרגילים. סעיף זה מאפשר להתגבר על מגבלת ההתיישנות לפי סעיף 145 לפקודה (שלוש או ארבע שנים) ולפתוח שומות סגורות במגבלות הקבועות בסעיף.

סמכות זו מופעלת ביוזמת הנישום או ביוזמת פקיד השומה. הסעיף מאפשר למנהל לדרוש פרוטוקול של כל הליך שנעשה לפי הפקודה, לערוך חקירה ולהוציא כל צו שייראה לו בעניין, תוך תקופה של שנה נוספת לאחר התקופות המנויות לעיל (התקופות לפי סעיפים 145 ו-152(ג) לפקודה), לפי המאוחר. אם הנישום מסר דיווח לא נכון על הכנסותיו רשאי המנהל להפעיל את סמכותו מכוח סעיף 147(א)(2) לפקודה עד לתקופה של חמש שנים נוסף על התקופות שנקבעו, ואם הנישום מסר דיווח כוזב במזיד, עד עשר שנים נוסף על תקופות שנקבעו.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית