אישור
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

שומה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

נוהל קביעת שומה הוא החלטה של אחת מרשויות המס לגבי סכום המס שעל הנישום לשלם.

סוגי השומות הם:

שומת מס הכנסה - שומה הקובעת את הכנסתו החייבת במסשל הנישום בשנת המס.

שומת מס שבח - שומה הקובעת את הרווח שנוצר לנישום כתוצאה ממכירת מקרקעין.

שומת מס רכישה - שומה הקובעת את גובה המס שיש לשלם בגין רכישת נכס מקרקעין.

שומת מע"מ (שומת מס תשומות) - קובעת את הסכום שחייב הנישום בגין מע"מהעסקאות שגבה בניכוי מע"מ התשומות המוכר שקוזז.

להלן סדר הפעולות שעל הנישום לבצע:

הנישום מגיש הצהרה על הכנסתו או רווחיו על פי פקודת מס הכנסה.

פקיד השומה בודק את השומה ויכול לקבל את שומת הנישום או לקבוע שומה הנקראת גם "שומה לפי מיטב השפיטה".

אם נתקבלה השומה של הנישום - נקבעה שומה סופית בהליך סופי.

אם נתקבלה שומה לפי מיטב השפיטה על ידי פקיד השומה -ניתנת האפשרות לנישום לערער עליה בהליך מוסדר.

התיישנות שומה - סעיף 152(ג) לפקודת מס הכנסה דן בהסכם או בהחלטה בהשגה לגבי שומה. הסעיף קובע כי ההשגה תתקבל ותהפוך לסופית (קרי, תחול התיישנות שתחסום את האפשרות להמשך טיפול של פקיד השומה) באחד משני המועדים הבאים, לפי המאוחר מבין שניהם:

א.   תוך שלוש שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח האמור (עם אפשרות להארכת מועד זה לארבע שנים, בנסיבות מיוחדות ובהפעלת סמכות המנהל לפי סעיף 147 לפקודה).

ב.   תוך שנה מיום הגשת ההשגה לפקיד השומה.

פתיחת שומה - על פי סעיף 147 לפקודת מס הכנסה קיימת סמכות לנציב מס הכנסה לפתוח שומה שנסגרה ולשנותה. על פי הרישה של סעיף 147(א)(2) לפקודה, האירוע המכונן המאפשר פתיחת השומה הוא הרשעת הנישום בפלילים.

תקופת שומה מיוחדת- סעיף 7 לפקודת מס הכנסה מעניק סמכות למנהל לאשר תקופת שומה מיוחדת, תקופה המוגדרת כתקופה של שנים-עשר חודשים רצופים שתחילתה במועד אחר מ-1 בינואר, במקרים המפורטים בסעיף.

להרחבה עיין ערך: שומה סופית, שומה בהסכם, שומה סגורה, שומה עצמית.

שומת - מיסוי מקרקעין

סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין דן בנושא וקובע כי מנהל מס שבח רשאי, בין שביוזמתו ובין שעל פי דרישת מי ששילם מס, לתקן שומה שנעשתה (בין שמכוח הצהרת המוכר או הרוכש, ובין שבידי המנהל בהיעדר הצהרה) וזאת בתוך ארבע שנים מיום שנעשתה.

הסעיף מונה שלוש עילות לתיקון השומה:

א.   גילוי עובדות חדשות, העשויות לשנות את סכום המס.

ב.   המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה.

ג.    התגלתה טעות בשומה.

על פי הקבוע בסעיף 87(א) לחוק מיסוי מקרקעין, אפשר להגיש השגה על שומה בתוך 30 יום מקבלתה. הוראות הסעיף אינן מבחינות בין שומה זמנית לשומה סופית, כך שלכאורה אפשר להגיש השגה בתוך 30 יום מקבלת השומות המוזכרות בשאלה.

עם זאת, יש לשים לב כי כאשר מנהל מיסוי מקרקעין אינו מקבל את השומה העצמית שהוגשה על ידי המוכר במלואה, הרי למעשה אין מדובר בשומה זמנית כי אם בשומה סופית.

פסיקה
מאמרים
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית