אישור
דף הבית > חשבפדיה > שיעורי מס על רווח הון מניירות ערך
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

שיעורי מס על רווח הון מניירות ערך הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

רווח הון ריאלי בידי חברה ממוסה בשיעור מס חברות.
רווח הון ריאלי בידי יחיד מחושב בשיטה הליניארית לפי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), דהיינו הרווח מחולק באופן אחיד על פני תקופת ההחזקה בניירות הערך כלהלן:
שיעור המס על רווח הון על חלק הרווח המתייחס לתקופת ההחזקה מיום הרכישה ועד היום הקובע (1.1.2003) הוא שיעור המס שולי החל על יחיד.
שיעור המס על רווח הון על חלק הרווח המתייחס לתקופה שבין היום הקובע (1.1.2003) לבין יום השינוי (1.1.2012) - יהיה בשיעור שלא יעלה על 20% (25% בידי בעל מניות מהותי).
שיעור המס על רווח הון על חלק הרווח המתייחס לתקופת ההחזקה שלאחר יום השינוי (1.1.2012) יהיה בשיעור שלא יעלה על 25% (30% בידי בעל מניות מהותי).
בגין מכירת אגרות חוב או מלווה לא צמוד למדד, שיעור המס על רווח הון על חלק הרווח המתייחס לתקופת ההחזקה שבין היום הקובע (1.1.2003) לבין יום השינוי (1.1.2012) חייב במס בשיעור שלא יעלה על 15% (20% בידי בעל מניות מהותי). במקרה זה יראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי.
שיעור המס על רווח אינפלציוני שנצבר עד 31.12.1993 יהיה בשיעור 10%.
לעניין ניירות ערך שנרכשו לפני המועד הקובע (1.1.2003), ניתן להפחית מרווח ריאלי שנצבר עד המועד הקובע (1.1.2003) "רווח ראוי לחלוקה" כמשמעותו בסעיף 94ב לפקודה. "רווח ראוי לחלוקה" חייב במס בשיעור 10%. האמור לא יחול לעניין ניירות ערך שנרשמו למסחר בבורסה ולעניין יחידות בקרן נאמנות פטורה.
בתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מילווה המדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002 נקבעו הוראות לעניין קביעת המחיר המקורי, יום הרכישה, התמורה וההוצאות כאשר נמכרים ניירות ערך שנתקבלו כתוצאה ממימוש אופציה או אגרות חוב להמרה, יחידות בקרנות נאמנות וכן ניירות ערך זהים שנרכשו במועדים שונים.

שאלות
מיסוי שכירים דצמבר 2018
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית