אישור
דף הבית > חשבפדיה > חברה מועדפת
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חברה מועדפת הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, כנוסחו לאחר תיקון 68 לחוק, קובע הטבות מס ייחודיות לחברות שעומדות בתנאיו. הטבות המס הן בגין הכנסה מועדפת, שהופקה או נצמחה בידי חברה מועדפת החל מיום 1 בינואר 2011. החוק מציע לחברה מועדפת שני מסלולי הטבות. האחד, מסלול מענקים, הדורש פנייה והגשת תכנית למרכז ההשקעות ואישורו המוקדם וכן עמידה בתנאים נוספים, והאחר, מסלול הטבות מס שהוא מסלול ירוק ואינו דורש פנייה מוקדמת ואישור פקיד השומה להחלתו, ודי שהחברה מקיימת את תנאי החוק כדי להיכנס לתחולתו. חוץ מהטבות המס זכאי מפעל מועדף הממוקם באזור פיתוח א' ליהנות גם מקבלת מענקים.

חברה מועדפת היא חברה שהתאגדה בישראל, שהשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל ושהיא בעלת מפעל מועדף. מפעל מועדף צריך לקיים שני תנאים מצטברים: מפעל תעשייתי ומפעל בר-תחרות, כהגדרתם בחוק. מפעל מועדף זכאי לשיעורי מס מופחתים בגין הכנסתו המועדפת, שהופקה או נצמחה במהלך העסקים הרגיל של המפעל מפעילותו בישראל.

בעקבות החוק לשנוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) התשע"ג-2013 (חוק ההסדרים) שיעור המס המופחת שיחול על מפעל מועדף יהיה על פי הטבלה שלהלן: 

 

שנות מסאזור פיתוח א'אזור אחר
2012-201110%15%
20137%12.5%
2014 ואילך9%16%

 

חלוקת דיווידנד שמקורו בהכנסה מועדפת, חייבת בניכוי מס במקור בשיעור 20%, למעט במקרה שבו בעל המניות מקבל הדיווידנד הוא חברה תושבת ישראל (שהרי אז החלוקה תהא פטורה מניכוי מס במקור).

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית