אישור
דף הבית > חשבפדיה > חברת בית
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

חברת בית הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

חברת בית מס הכנסה
נושא חברת הבית מוסדר בסעיף 64 לפקודת מס הכנסה.
סעיף 64 לפקודת מס הכנסה תוקן בתיקון מס' 245 לפקודת מס הכנסה ב-.17.1.2018 הנוסח הקודם של הסעיף היה קצר, ללא הגדרות ומגבלות לכן ניתן היה להציע פרשנויות שונות ליישומו. הסעיף החדש קובע הגדרות ומגבלות רבות. יצוין כי הנוסח הסופי של הסעיף שונה מהותית מההצעה לתיקונו. עיקרי השינויים המהותיים הם דלקמן:
● חסימת האפשרות לקבוע סיווג כחברת בית או חברה רגילה כל שנה מחדש. חברה שסווגה חברת בית תוכל להפוך לחברה רגילה אך לא תוכל לחזור להיות חברת בית.
● ניתן לבקש סיווג כחברת בית רק בעת הקמת החברה. חברה קיימת לא תוכל להפוך לחברת בית.
בנוסף קובע הסעיף המתוקן מינואר 2018 כך: חברת בית היא חברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה, דהיינו חברה שלציבור אין עניין בה והיא בשליטה של עד 5 בני אדם ואינה "בת חברה". סעיף 64 החדש מאפשר שסך בעלי המניות יכול להיות עד 20 (קרובי משפחה וחברי קיבוץ נחשבים מחזיק אחד. אם בין בעלי מניות יש בעלי מניות בחברה שקופה - כל בעל מניות בחברה שקופה נכלל במניין מחזיקי חברת בית). מותר לכלול בין בעלי מניות בחברת בית חברה שקופה שלא יכולה לשנות מעמדה ל"לא שקופה" מדי שנה, לרבות אגודה שיתופית חקלאית בתנאי שאגודה תקבע מראש משטר מיסוי כשותפות או חברה ולא תשנה אותו בעתיד. אם חברה המבקשת להיכנס לגדר חברת בית היא תושבת חוץ עליה להיות שקופה גם במדינת תושבותה.
נכסי חברת בית אמורים להיות רק בניינים. עם זאת מותר להחזיק קרקע עליה יוקם בניין תוך 5 שנים מרכישתה (מספיק להקים בניין על 70% משטח הקרקע) כמו כן מותר להחזיק מזומנים המיועדים לבניית בניין. מותר להחזיק מזומנים עד 12 חודשים מתום שנה בה הושקעו בחברה. כמו כן מותר להחזיק מזומנים שמקורם ברווחי החברה. בנוסף מותר להחזיק מניות חברה אחרת אשר נכסיה הם רק בניינים / קרקע / מזומנים כאמור לעיל. מותר גם להחזיק במניות איגוד מקרקעין (בתנאי ששיעור החזקה עולה על 50%). רשימת נכסים המותרים להחזקה ע"י איגוד מקרקעין רחבה יותר שכן מותר לו להחזיק לא רק בניינים אלא "זכויות במקרקעין" שונות (למשל קרקע פנויה) וכן נכסים מסוגים אחרים שאינם מהותיים ביחס למקרקעין. יש לשים לב כי חברת הבית אמורה לעסוק רק בהחזקת בניינים (במישרין או בעקיפין) כך שאם מניות באיגודי מקרקעין המוחזקים על ידי חברת הבית מהווים חלק מהותי מכלל החזקותיה תיתכן טענה כי היא יצאה מגדר "חברת בית".
הכנסה חייבת של חברת בית לרבות שבח וכן הפסדיה מיוחסים לכל בעלי מניות בהתאם לשיעור זכויותיהם לרווחים. הפסדים שהיו לבעל מניות קודם להפיכת חברה לחברת בית לא ניתנים לקיזוז כנגד הכנסת חברת בית המיוחסת לאותו בעל מניות. כמו כן לא ניתן לייחס לבעל מניות הפסדים שנוצרו בחברה טרם הפיכתה לחברת בית.
ניתן לבקש להיות חברת בית תוך 3 חודשים מתאריך התאגדות החברה (בהסכמת כל בעלי המניות). ניתן לבקש לחזור למסלול מיסוי רגיל לפי מס חברות ע"י מתן הודעה חודש לפני תחילת שנת מס (בהסכמת כל בעלי מניות) אך לא ניתן לשוב למסלול מיסוי כחברת בית.
ניתן להחיל על חברת בית רוב סעיפי 104 לפקודה (העברת נכס לחברה תמורת מניות) אך לא ניתן לבצע שינויי מבנה אחרים כגון מיזוגים ופיצולים. כמן כן ניתן להחיל פרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון (בנית דירות להשכרה למגורים).
בסעיף נקבעו הוראות מיוחדות לגבי גביית מס ושומה של חברת בית ומכירת מניות חברת בית.
הוראות מעבר
חברה שבדוח האחרון שהגישה לפני התיקון ביקשה להיות חברת בית תחת הסעיף הקודם תהיה רשאית להמשיך להיות חברת בית גם אם לא תעמוד בדרישות סעיפים 64(ב)(1) (מספר בעלי מניות) , (2) (החזקת מניות ע"י תאגיד שקוף שיכול להפוך ל"לא שקוף") ו (5) (היות חברה תושבת חוץ שקופה גם בחו"ל).
חברה העומדת בתנאי סעיף 64 הישן שטרם הגישה דוח לשנה 2016 או 2017 רשאית לבקש להיות חברת בית גם אם לא מתקיימים לגביה סעיפים 64(ב)(1),(2) ו (5) אך באותן שנים מתקיימים תנאי סעיף 64(ב)(3) (סוגי נכסים שמותר לחברה להחזיק - בניינים / קרקע / מזומן) ו 64(ב)(4) (עיסוק רק בהחזקת בניינים). בקשה תוגש תוך 60 יום מיום פרסום התיקון (17/1/2018). לפי הבהרה של רשות המסים חברה תידרש לעמוד בתנאי סעיפים 64(ב)(3) ו (4) החל מאותה שנה בה היא מבקשת להפוך לחברת בית.
חברה שבדוח האחרון שהגישה לא ביקשה להיות חברת בית רשאית לבקש להיות חברת בית אם תעמוד בכלל דרישות סעיף 64(ב). בקשה תוגש תוך 60 יום מיום פרסום התיקון (17/1/2018). כיון שאף חברה טרם הגישה דוח 2017 נראה כי כל חברה תוכל לפעול לפי פסקה קודמת.
הוראות המעבר לא כוללות דרישת חלוקת עודפים שנצברו בחברה שלא היתה מוגדרת קודם כחברת בית וחיוב במס מרבי של חלק משבח במכירת נכסי החברה המתייחס לתקופה טרם סיווג החברה כחברת בית כפי שהיה בהצעת החוק.

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית