אישור
דף הבית > חשבפדיה > שיעורי מס על דיבידנד / דיווידנד עפ"י סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

שיעורי מס על דיבידנד / דיווידנד עפ"י סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

שיעור המס על דיבידנד
125ב. על אף האמור בסעיפים 121 ו-126, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד יהיה כלהלן:
(1) דיבידנד בידי יחיד - 25%;
(2) על אף האמור בפסקה (1), דיבידנד בידי יחיד שהיה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לו, בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88 בחבר-בני-אדם ששילם את הדיבידנד - 30%;
(3) דיבידנד בידי חברה משפחתית - 25%, ואולם אם היה הנישום כמשמעותו בסעיף 64א בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד - 30%;
(4) דיבידנד שאינו פטור ממס בידי מוסד ציבורי או בידי קופת גמל כהגדרתם בסעיף 9(2) - 25%;
(5) דיבידנד בידי חבר-בני-אדם שהוא תושב חוץ - 25% ואולם אם היה חבר-בני-האדם במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 88 - 30%.

שיעורי מס על דיבידנד / דיווידנד מס הכנסה
על פי סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה - דיבידנד המחולק על ידי חברה לבעלי מניותיה חייב במס הכנסה. חיוב הדיבידנד במס הכנסה נעשה כאשר מתרחש אירוע מס והוא מוטל על מקבל הדיבידנד ולא על מחלק הדיבידנד.
שיעורי מס על דיבידנד / דיווידנד על פי סוגי ההכנסות
שיעורי המס על דיבידנד / דיווידנד מושפעים מסיווג ההכנסה שיש לה השפעה מהותית על סוג המס ושיעור המס שיוטל על המקבל. בארצות הברית הכנסה מדיבידנד / דיווידנד מסווגת כהכנסה פירותית. בישראל הכנסה מדיבידנד מסווגת כהכנסה הונית.

שיעורי מס על דיבידנד / דיווידנד בישראל
בישראל חברה המקבל דיבידנד פטורה מתשלום מס לעומת יחיד שחייב במס. לגבי יחידים, יש הבחנה בין בעל מניות רגיל שחייב במס על דיבידנד בשיעור של 25% ואילו בעל מניות מהותי שחייב במס על דיבידנד בשיעור של 30%.
בעל מניות מהותי מוגדר בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה דלקמן:
"בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם;
"יחד עם אחר" - יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בעניינים מהותיים של חבר-בני-האדם, במישרין או בעקיפין;

באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית