אישור
דף הבית > חשבפדיה > דיווח מקוון למע"מ
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דיווח מקוון למע"מ הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

חובת הדיווח המקוון למע"מ
תיקון 37 לחוק מס ערך מוסף, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית קבע חובת דיווח מקוון למע"מ ( דיווח מפורט למע"מ ) ושינה את אופן הדיווח התקופתי למע"מ ואת תוכן הדיווח.
על פי התיקון יידרש ציבור העוסקים להגיש דיווח מקוון למע"מ כלומר דיווח מפורט למע"מ על עסקאותיו ותשומותיו בתדירות חודשית, באופן מקוון וחתום בחתימה אלקטרונית מאושרת. עם יישום המהלך של דיווח מקוון למע"מ - יוקם מאגר שיכלול עסקאות ותשומות ויאפשר הצלבת דיווחי ספק עם דיווחי לקוח, וזאת כפוף להיקף וסוג פעילות של העוסק.
הדיווח המקוון למע"מ בשנת המס 2014
חובת הדיווח המקוון למע"מ - ( הדיווח המפורט למע"מ ) תחול בשנת 2014 על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים, כמפורט להלן:
1. עוסק אשר מחזור עסקאותיו עולה על 2,000,000 ש"ח (החל משנת 2015 הסכום ירד עוד ויעמוד על סך של 1,500,000 שקלים חדשים), ואשר חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות. כאשר מדובר בשותפות או באיחוד עוסקים, יחול האמור לעיל על דיווחי השותפות או האיחוד באם אחד השותפים או אחד העוסקים באיחוד מקיים את התנאים האמורים לעיל.
2. עוסק שלא מתקיים בו האמור לעיל ומחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 שקלים חדשים או שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות.
3. מלכ"ר אשר מחזורו השנתי עולה על 20 מיליון שקלים חדשים.
4. מוסד כספי אשר מחזורו השנתי עולה על 4 מיליון שקלים חדשים.
הוראות סעיף 1 לעיל יחולו החל מיום 1.3.2014, כך שעוסק שמחזור עסקאותיו בין 2,000,000 ל-2,500,000 שקלים חדשים ואשר חייב לפי כל דין בהכנת מאזן, וכן במינוי רואה חשבון מבקר או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות, יחוייב בדיווח מפורט רק החל מהדיווח לחודש מרץ 2014.

 

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית