אישור
דף הבית > חשבפדיה > שומה בהסכם
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

שומה בהסכם הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

עם הגשת דוח המס על ידי הנישום, עומדות לרשות פקיד השומה שלוש שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח לבדוק אותו ולאשרו או לקבוע לפי מיטב שפיטתו את ההכנסה החייבת, ובאישור המנהל מוארכת הסמכות לארבע שנים, הכול לפי הקבוע בסעיף 145 לפקודה.

אם הפעיל פקיד השומה סמכותו זו, סעיף 150 לפקודה קובע כי רשאי הנישום להגיש השגה בתוך 30 יום מיום הוצאת השומה ולנמק מדוע הוא חולק על השומה שהוצאה לו ולבקש ממנו לחזור ולעיין בה ולשנות את השומה. סעיף 152(א) קובע כי אם הנישום הגיע להסכם עם פקיד השומה על הסכום שעליו יש לשום אותו, תתוקן השומה לפי ההסכם בין הצדדים. קיימת אבחנה בפקודה בין שומה שלב א' לבין שומה שלב ב', שהיא שומה בצו שיכול שתהא שומה בהסכם, לפי סעיף 152(א) לפקודה.

שומה כתוצאה מהסכם שבין הצדדים, קרי שומה בהסכם, אינה ניתנת לערעור. ואולם קיומו של הסכם תקף בגין שומות שהוצאו בשלב א' לפי סעיף 145(א)(2)(ב) לפקודה, אינו מונע הגשת השגה או ערעור.

בהיות השומה בהסכם לפי סעיף 152(א), להבדיל משומה לפי סעיף 145(א)(2)(ב) לפקודה, לא קמה זכות ערעור לנישום. המחוקק בחר להקנות לשומה כזו מעמד מועדף, ומנע מהנישום הגשת ערעור עליה. התערבות שיפוטית בהסכם כזה, ככל שתהיה, תונחה על פי דיני החוזים הכלליים והסעד הוא למעשה למתן פסק דין הצהרתי לביטולו של ההסכם.

סעיף 147 לפקודה דן בפתיחת שומות על ידי המנהל, אף על פי שעבר זמן ההתיישנות לפי סעיפי השומה הרגילים. סעיף זה מאפשר להתגבר על מגבלת ההתיישנות לפי סעיף 145 לפקודה (שלוש או ארבע שנים) ולפתוח שומות סגורות במגבלות הקבועות בסעיף. ואולם נקבע בפסיקה כי אין לנקוט את סעיף 147 במקרים שבהם מדובר בשומה בהסכם, בין היתר מאחר שהוא מבטא מעצם מהותו פשרה בין הצדדים. החריג האחד המאפשר פתיחתו של הסכם כאמור על פי הפסיקה הוא גילויים של אלמנטים של כזב או שגגה שעוגנו בו - אם בזדון, אם מבלי משים, ואשר בגינם נמצא הוא ראוי למצער לבחינה מחדש.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית