אישור
דף הבית > חשבפדיה > נקודות זיכוי לעובדים זרים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נקודות זיכוי לעובדים זרים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

נקודות זיכוי לעובדים זרים והגדרת עובדים זרים
בחוק עובדים זרים מוגדר עובד זר כך: "עובד זר - עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה". כלומר, עובדים זרים הם "תושבי חוץ" שהם יחידים, ושהותם והעסקתם בארץ מותרות על פי דין, כמו גם "מומחה חוץ" או "מרצה אורח", כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשל"ט-1979.
לגבי מומחה חוץ או מרצה אורח חלים כללים אחרים וחובת מיסוי שונה מאלה החלים על עובדים זרים. ראו ערך "מומחה חוץ" .
נקודות זיכוי לעובדים זרים
נקודות זיכוי לעובדים זרים על פי תיקון החל מ-1.1.2017
החל מ-1.1.2017 תוקנו תקנות מס הכנסה המקנות נקודות זיכוי לעובדים זרים. כך שיוענקו שוב נקודות זיכוי לעובדים זרים החל משנת 2017. התיקון קובע כי עובד זר חוקי שאינו עובד זר בתחום הסיעוד יקבל חצי נקודת זיכוי בלבד בכל חודש ואילו אישה עובדת זרה שאינה עובדת בתחום הסיעוד תקבל נקודת זיכוי שלמה בכל חודש בשנת המס 2017 .
בשנת 2018 ואילך יקבל עובד זר חוקי שאינו עובד זר בתחום הסיעוד נקודת זיכוי אחת בכל חודש ואילו אישה עובדת זרה חוקית שאינה עובדת זרה בתחום הסיעוד תקבל נקודה וחצי בכל חודש.

להלן המצב החוקי לגבי נקודות זיכוי לעובדים זרים שהיה עד ל-31.12.2016:
ב1.1.2015 בוטלו נקודות זיכוי לעובדים זרים. נישארה רק חצי נקודת זיכוי לעובדת זרה בכל הענפים. לנקודות זיכוי ישארו זכאים אך ורק עובדים זרים המועסקים בסיעוד. זאת על פי תיקון בתקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) התשע"ה 2014 וביטול התקנות הקודמות: כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי ) התשס"ז-2007.
להלן דברי הסבר לנקודות זיכוי לעובדים זרים: בתחום הסיעוד
בחישוב המס על הכנסה של עובדים זרים חוקיים בתחום הסיעוד, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 34, 36 ו-36א לפקודה.
בחישוב המס על הכנסה כאמור של עובדת זרה חוקית שאינה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 36א לפקודה.
לעניין זה: "עובד זר חוקי" - עובד זר חוקי שנתקיימו בו כל אלה:
שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות לפי דין;
הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" .
הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני) לעבודה בישראל.
נקודות זיכוי לעובדים זרים שוהים בלתי חוקיים אריתראים וסודנים
תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) (תיקון), התשע"ז-2017 מגדירות בפירוש עובד זר חוקי . כפועל יוצא מכך הרי שלשוהים בלתי חוקיים לא ינתנו נקודות זיכוי. יש לציין כי בפסק דין עומר הנדסה ע"מ 8363/14 מיום 27.9.2016 נפסק כי עובדים אריתראים וסודנים יהיו זכאים לנקודות זיכוי.

היטל עובדים זרים - מיסוי עובדים זרים
היטל עובדים זרים - על פי פרק י' לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), נקבע כי על המעסיקים קמה חובת תשלום היטל עובדים זרים.
החל ביום 1.1.2010 הועלה היטל עובדים זרים ל-20%.
שיעור ההיטל על עובדים זרים בחקלאות בוטל.
ההיטל על עובדים זרים בענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה או בענף הבניין, עומד 15%.
בהגדרת עובדים זרים הוחרגו מחובת תשלום ההיטל בגינם בין היתר עובדים זרים המועסקים כדין במתן טיפול סיעודי, עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ.
כמו כן לא חייבים בהיטל עובדים זרים אותם מעסיקים שמשלמים שכר גבוה דלקמן:
עובד זר שמשולמת לו בעבור חודש עבודה, הכנסה בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה, ולגבי עובד זר המועסק פחות מ-180 שעות בחודש - הכנסה בסכום השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק ב-180 ומוכפל בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה;
שיעורי מס לעובדים זרים
שיעורי המס ממשכורת היא על פי סעיף 121 לפקודת מס הכנסה כלומר כמו על עובדים ישראלים.
היטל עובדים זרים שהם פליטים סודנים ואריתראיים שוהים בלתי חוקיים
על פי חוזר רשות המסים המעסיק חייב לשלם בגינם פליטים אלה היטל עובדים זרים.
דמי ביטוח לעובדים זרים: סעיף 2א לחוק הביטוח הלאומי קובע כי לעניין החוק לא יראו כתושב ישראל, בין השאר, את מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ביקור בישראל [אשרות מסוג ב/1, ב/2, ב/3, ב/4 (לרבות רישיון עבודה)].
אזרח זר העובד בישראל מבוטח במוסד לביטוח לאומי לענפי הביטוח הבאים: אימהות, פגיעה בעבודה וזכויות בפירוק חברה או בפשיטת רגל של מעסיק, שבהם לא קיים תנאי התושבות (להלן: "ענפי הביטוח הבסיסיים").
כאשר מדינת ישראל חתומה עם מדינה אחרת על אמנה לביטחון סוציאלי שכוללת גם זכויות לענפי ביטוח מסוימים, העובד הזר מבוטח בישראל בענפי הביטוח המפורטים באמנה, נוסף על ענפי הביטוח שהוא ממילא מבוטח בהם כתושב חוץ שעובד בישראל, כמפורט לעיל, ומשלם בישראל דמי ביטוח לאומי. האמנות אינן כוללות ביטוח בריאות. כל מעסיק בארץ המעסיק עובד זר שאינו בעל תעודת זהות ישראלית מאחת המדינות שנכרתה עמן אמנה לביטחון סוציאלי שכוללת ענפי ביטוח מסוימים, חייב לדווח למוסד לביטוח לאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי (ללא דמי ביטוח בריאות) על פי הכללים שחלים על עובד תושב ישראל.
הדיווח ייעשה באמצעות טופס 102.

חקיקה
חוזרים
פסיקה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית