אישור
דף הבית > חשבפדיה > רצף קצבה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

רצף קצבה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה קובע כי "רואים מענק הון עקב פרישה וכן מענק הון עקב מוות כמענק שנתקבל, גם אם נשאר מופקד בקופת הגמל". הוראה זו לא תחול אם העובד הפורש הודיע על רצונו להמשיך ולהשאיר את הסכומים העומדים לזכותו בקופה למטרת תשלום קצבה (להלן: "בקשה לרצף קצבה").

רצף קצבה יתקיים רק לאחר קבלת אישורה של רשות המסים לבקשה לרצף קצבה כאמור.

יודגש בזאת כי רצף קצבה יכול שייעשה גם אם בעת הפרישה נמשך חלק מהמענק על ידי העובד. עם זאת מובהר כי אם נמשכו כספי הפיצויים (תוך ניצול מלא של תקרת הפטור הקבועה במסגרת סעיף 9(7א) לפקודה לעניין מענק פרישה) מבלי שאושר רצף קצבה כאמור, על קופת הגמל לנכות מס שולי לפי סעיף 121 לפקודה או שיעור אחר של ניכוי מס במקור שקבע פקיד השומה.

על פי הוראות הסעיף האמור, עובד שבחר ברצף קצבה רשאי לחזור בו מבחירתו זו בכל עת באמצעות הודעה לפקיד שומה (להלן: "חרטה" או "חרטה מרצף קצבה") ולמשוך את כספי הפיצויים בסכום חד פעמי.

מובהר בזאת כי אירוע של חרטה מרצף קצבה מחייב ביצוע התחשבנות עם פקיד השומה לצורך חישוב המס לתשלום בגין כל כספי הפיצויים העומדים לרשות העובד אשר הופקדו על ידי אותו מעביד.

 

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית