אישור
דף הבית > חשבפדיה > מס שבח חישוב לינארי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מס שבח חישוב לינארי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, שינה בין היתר את מסלול הפטור ממס שבח והחיוב במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה במכירות מיום 1.1.2014.
לענין החיוב במס שבח נקבעו ההוראות הבאות:

נקבע חישוב השבח הראלי בליניאריות חדשה במכירת דירת מגורים מזכה חייבת - פטור על השבח הראלי שמיום הרכישה ועד 1/1/2014 וחיוב בשיעור 25% על השבח הראלי שמיום 2/1/2014 ועד ליום המכירה ופטור על הסכום האינפלציוני החייב. נקבעה מגבלה לשימוש בחישוב זה בתקופת מעבר מיום 1/1/2014 עד 31/12/2017.
במקביל לביטול הפטור ממס שבח למכירת דירת מגורים אחת לארבע שנים החל מ-1.1.2014, נקבעה בחוק מיסוי מקרקעין הוראה המקנה חישוב מס לינארי מוטב ליחיד במכירת דירת מגורים מזכה שנרכשה קודם ליום 1.1.2014. ההוראה הקבועה בסעיף 48א(ב2) לחוק קובעת פטור ממס לחלק השבח הריאלי מיום הרכישה של דירת המגורים ועד 1.1.2014, וחיוב במס שבח (בשיעור 25%) רק בנוגע ליתרת השבח הריאלי (מיום 1.1.2014 ועד יום המכירה). חישוב החלק החייב והפטור נעשה בהתאם לתקופות ההחזקה, וכתוצאה מכך דירת מגורים שיום רכישתה ותיק יותר תיהנה מחלק פטור ממס גדול יותר ולהיפך.
יישום החישוב הלינארי המוטב בנוגע למכירת דירות מגורים בתקופת הביניים (1.1.2014 עד 31.12.2017) מותנה במספר מגבלות. האחת, שאין מדובר במכירה לקרוב (בין בתמורה ובין שלא בתמורה). השנייה, שאם וככל שמדובר בדירת מגורים שקיבל המוכר במתנה קודם ליום 1.1.2014, הרי חלפו תקופות הצינון על פי הדין הקודם. השלישית עניינה הגבלת הזכות לחישוב הלינארי המוטב לעד פעמיים בלבד לכל מוכר. נוסף על כך נדרש כי אם וככל שהמוכר ניצל בעבר פטור למכירת דירת מגורים אחת לארבע שנים מכוח סעיף 49ב(1) לחוק, חלפו ארבע שנים לפחות ממועד ניצול הפטור האמור ועד הפעם השנייה שבה יבקש לנצל את החישוב הלינארי המוטב.
החל מיום 1.1.2018 יהפוך חישוב זה לחישוב רגיל במכירת דירה מזכה.
חלוקת השבח הראלי בחישוב לפי ליניאריות חדשה לדירות מגורים מזכות:
חישוב השבח הריאלי עד יום המעבר - מספר הימים שעברו מיום הרכישה ועד ליום 1.1.2014 בחלוקה למספר הימים שעברו מיום הרכישה ועד ליום המכירה כפול סכום השבח הריאלי.
חישוב השבח הריאלי לאחר יום המעבר - סכום השבח הריאלי פחות סכום השבח הריאלי עד יום המעבר. יודגש כי בתקופת המעבר (מיום 1.1.2014 עד 31.12.2017) ישנם תנאים לזכאות לחישוב זה כמפורט לעיל.
מכירת דירת מגורים מזכה ששוויה מושפע מזכויות בניה בלתי מנוצלות בחיוב ליניארי חדש -
על מכירה של דירה זו יחולו הכללים שנקבעו בסעיף 49 לחוק .לעניין תקרת פטור עד לשווי הדירה ללא זכויות הבניה יחושב מס לפי ליניאריות חדשה. אם שווי הדירה ללא זכויות נמוך מסכום תקרת הפטור שנקבע בסעיף 49ז(א)(2) יחושב מס לפי ליניאריות חדשה על ההפרש בין סכום התקרה (או סך שווי מכירה לפי הנמוך) לשווי הדירה ללא זכויות נוספות. סכום התקרה ב-2016 1.935 מיליון ש"ח.

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית