אישור
דף הבית > חשבפדיה > משיכות בעל מניות מהותי מחברתו
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

משיכות בעל מניות מהותי מחברתו הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

במסגרת חוק ההסדרים לשנות המס 2017-2018, שנכנס לתוקף ב - 1.1.2017
התווסף לפקודה סעיף 3(ט1). הסעיף נועד למסות משיכות מחברה ע"י בעל מניות מהותי. משיכה מחברה תחויב במס בידי בעל מניות כדיבידנד (אם לחברה יתרת עודפים מספיקה) או משכורת (אם בעל המניות עובד בחברה) או הכנסה מעסק (אם בעל המניות לא עובד בחברה).
הגדרת משיכה רחבה וכוללת קבלת הפרטים הבאים מהחברה ע"י בעל מניות או קרובו (כולל חברה קשורה):
- משיכת מזומן כולל הלוואה. העמדת הלוואה לתכלית כלכלית לחברה אחרת (שאינה חברה שקופה) לא תיחשב משיכה בעקיפין.
- העמדת ערבות
- העמדת נכסי חברה לשימוש בעל מניות או קרובו. הנ"ל חל על נכסים הבאים:
- דירת מגורים
- חפצי אמנות ותכשיטים
- כלי טיס או כלי שיט
משיכה על ידי בעל מניות מהותי כאמור לעיל תחויב במס רק אם הנכס הנמשך מהחברה לא יושב לה עד "מועד חיוב" לפי הפירוט שלהלן:
- לגבי משיכת כספים - עד תום השנה שלאחר שנת המשיכה (סכום שהושב ונמשך מחדש בתוך שנתיים ייחשב כאילו לא הושב למעט משיכה לתקופה של עד 60 יום)
- לגבי העמדת נכס לשימוש - בתום השנה שבה הועמד הנכס לשימוש (נכס שהושב והועמד לשימוש מחדש בתוך שלוש שנים ייחשב כאילו לא הושב).
סייג לגבי משיכת כספים: יתרת חובה שלא עלתה על 100 אלף ש"ח ביום כלשהו במהלך שנה שוטפת ושנה קודמת לא ייחשב משיכה.
שימוש בנכסי החברה עד השבתו לחברה יחויב במס במסגרת סעיף 3(ט).
במסגרת הוראת מעבר נקבעו כללים להשבת כספים לחברה, לגבי דירה ניתן לבחור בין כמה חלופות: להשיב דירה לחברה או להעביר דירה לבעל מניות.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית