אישור
דף הבית > חשבפדיה > ריבית רעיונית
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

ריבית רעיונית הצג הכל

חקיקה
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

ריבית רעיונית נזקפת על סכומים שניתנו כהלוואה לגורמים שונים והלוואות אלה אינן נושאות ריבית או נושאות ריבית נמוכה מזו שקבע שר האוצר. בהתאם, סעיף 3(ט) לפקודה החל על מקבלי ריבית, קובע כהכנסה קבלת הלוואה בריבית נמוכה מהמקובל בשוק (4.31% נכון לשנת 2014), או ללא ריבית כלל. ההפרש בין הריבית שנקבעה להלוואה לבין ריבית השוק, אם ההלוואה ניתנת לעובד, תמוסה במס כהכנסת עבודה בידי העובד, כהכנסה מעסק אם ניתנה לספק שירותים ולפי סעיף 2(4) אם ניתנה לבעל שליטה שאינו עובד.
סעיף 3(י) החל על נותני הלוואות, וקובע כי כאשר חברה נותנת לבעל שליטה הלוואה ללא ריבית או בריבית נמוכה מהשיעור שקבע לעניין זה שר האוצר (3.23% נכון לשנת 2014), יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה בידי החברה, אם ההלוואה נרשמה בפנקסי החשבונות שלו, המנוהלים על פי השיטה הכפולה, או אם ההלוואה ניתנה על ידי חברה. יצוין כי הסעיף מוציא מתחולתו חובות מסוימים, כגון חוב בשל אשראי ספקים, הלוואה שחל עליה סעיף 3(ט) והלוואה שהיא חוב מס (פירוט החובות בסעיף 3(י)).
מע"מ

לגישת רשויות מע"מ, אי תשלום ריבית מצד הלווה ייחשב לעסקת הלוואה ללא ריבית. בהתאם, יש לראות במרכיב הריבית הרעיונית שלא שילם העוסק לנותן ההלוואה חלק מ"מחיר העסקה". לפי גישה זו, ועל פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, יש להוציא חשבונית בצירוף מע"מ על יתרת הפרש הריבית שמהווה את ההטבה. בכמה פסקי דין קיבל בית המשפט עמדה זו וקבע כי אין כל מניעה לחייב עוסק בגין ריבית רעיונית שנחסכה לו עקב עסקה שביצע או שירות שנתן. נוסף על כך, סעיף 10 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 קובע כי עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים או שלא נקבע לה מחיר (כגון אי חיוב בריבית), יהא מחירה המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים. על כן גם מכוח סעיף זה טוענות רשויות מע"מ לחבות במע"מ.

 

פסיקה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית