אישור
דף הבית > חשבפדיה > מפעל טכנולוגי מועדף – מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

מפעל טכנולוגי מועדף – מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו - 2018 פורסם תיקון מס' 73 לחוק לעידוד השקעות הון. (להלן - "התיקון"). בין היתר נקבעו בתיקון מסלולי הטבות מס חדשים למפעל טכנולוגי מועדף ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד.
הטבות מס למפעל טכנולוגי מועדף ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד
מפעל טכנולוגי מועדף הוא מפעל שהתקיימו בו, בכל שנת מס, כל התנאים הקבועים בפסקאות (1) ו- (2) שלהלן או התנאי הקבוע בפסקה (3) שלהלן, וכן התנאים האמורים בפסקאות (4) ו- (5) שלהלן:
(1) הוצאות המחקר והפיתוח של המפעל, בשלוש השנים שקדמו לשנת המס, היו בשיעור של 7% לפחות בממוצע לשנה מסך הכנסות החברה בעלת המפעל, או עלו על 75 מיליון ש"ח בשנה.
(2) בחברה בעלת המפעל התקיים אחד או יותר מאלה:
(א) 20% או יותר מעובדיה הם עובדים אשר מלוא שכרם שולם ונרשם בדוחות הכספיים שלה כהוצאות מחקר ופיתוח או שהיא מעסיקה לפחות 200 עובדים כאמור.
(ב) קרן הון סיכון השקיעה בחברה 8 מיליון ש"ח לפחות, והחברה לא שינתה את תחום עיסוקה אחרי מועד השקעה זו.
(ג) הכנסותיה בשלוש שנים הקודמות לשנת המס עלו ב-25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן, ובלבד שמחזור עסקאות החברה בשנת המס ובכל אחת משלוש השנים שקדמו לה היה 10 מיליון ש"ח או יותר.
(ד) מספר העובדים בשלוש שנים הקודמות לשנת המס גדל ב-25% או יותר בממוצע ביחס לשנת המס שקדמה להן, ובלבד שבשנת המס ובכל אחת משלוש השנים שקדמו לה החברה העסיקה 50 עובדים לפחות.
(3) החברה קיבלה מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (המדען הראשי) אישור על פי תנאים שיקבעו המעידים על היותו מפעל המקדם חדשנות.
(4) סך ההכנסות בשנת המס של הקבוצה עמה נמנית החברה בעלת המפעל נמוך מ- 10 מיליארד ש"ח.
(5) המפעל הוא מפעל בר תחרות בהתאם לאמור בסעיף 18א(ג)(1) או (2) לחוק.
מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד הוא מפעל שהתקיימו בו התנאים האמורים בהגדרה "מפעל טכנולוגי מועדף", למעט האמור בפסקה (4) בהגדרה האמורה, וסך ההכנסות בשנת המס של הקבוצה עמה נמנית החברה בעלת המפעל היה 10 מיליארד שקלים חדשים או יותר.
הטבות המס ייתנו למפעל טכנולוגי על ההכנסה הטכנולוגית הנובעת מנכס לא מוחשי מוטב (כגון פטנטים רשומים, תוכנות ועוד) מפעילות המו"פ של המפעל בישראל. הטבות המס שנקבעו למפעל טכנולוגי מועדף ולמפעל טכנולוגי מועדף מיוחד (להלן - מפעל טכנולוגי), מפורטות להלן:
מס חברות בשיעור מופחת: על הכנסה טכנולוגית מועדפת חייבת של חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף - מס חברות בשיעור של 12% ואם המפעל נמצא באזור פיתוח א' - 7.5%.
על הכנסה טכנולוגית מועדפת חייבת של חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד - מס חברות בשיעור של 6%.
מס מופחת על דיבידנד: על רווחי חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי, שמקורם בהכנסה טכנולוגית מועדפת חייבת או שמקורם ברווח הון שחל עליו שיעור מס מופחת כמפורט להלן, בניכוי המיסים ששולמו עליהם, המחולקים כדיבידנד, יוטל מס בשיעור של 20%.
אם הדיבידנד מחולק מרווחים כאמור לחבר בני אדם תושב חוץ - מס דיבידנד בשיעור של 4% בכפוף לקיום מספר תנאים.
מס מופחת על רווח הון:
שיעור המס על רווח הון של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף במכירת נכס לא מוחשי מוטב לחברה קשורה תושבת חוץ יהיה 12%, ובלבד שהנכס נרכש מחברה תושבת חוץ במחיר של 200 מיליון ש"ח או יותר.
שיעור המס על רווח הון של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד במכירת נכס לא מוחשי מוטב לחברה קשורה תושבת חוץ יהיה 6%, ובלבד שהתקיים אחד מאלה: המפעל הוא הבעלים הראשון של הנכס או המפעל רכש את הנכס מחברה תושבת חוץ.
הוצאות, הפסדים וזיכוי מסי חוץ של מפעל טכנולוגי: נכס לא מוחשי מוטב שרכש מפעל טכנולוגי מחברה קשורה יופחת רק כנגד סכום הגידול בהכנסה הטכנולוגית המועדפת בשנת ההפחתה לעומת סכום ממוצע ההכנסה כאמור בשתי שנות המס הקודמות לשנת רכישתו. הוצאות ששימשו בייצור הכנסה טכנולוגית מועדפת ינוכו כנגד הכנסה זו בלבד.
הפסד שנוצר כתוצאה מסכומי הפחת וההוצאות, כאמור לעיל, יותר בקיזוז כנגד ההכנסה הטכנולוגית המועדפת החייבת.
זיכוי על מס חוץ ששולם על הכנסה טכנולוגית מועדפת של מפעל טכנולוגי, יותר רק כנגד המס ששולם בישראל על אותה הכנסה.
כמו כן יקבעו כללים לעניין אופן ייחוס הכנסה לנכס לא מוחשי.
יציבות ההטבות למפעל טכנולוגי מועדף מיוחד: מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד שהתקיימו לגביו כל אלה, יהיה זכאי להטבות מס כאמור לתקופה שלא תפחת מעשר שנים החל מהשנה שבה ניתן אישור המנהלים כאמור בפסקה (2) שלהלן:
(1) החברה רכשה נכס לא מוחשי מוטב מחברה תושבת חוץ בסכום העולה על 500 מיליון ש"ח.
(2) המנהלים אישרו בהחלטה מנומקת בכתב כי המפעל יתרום תרומה מהותית לפעילות הכלכלית בישראל ויש בו כדי לקדם יעדים לאומיים במשק המדינה.
הוראות תחילה ותחולה: תחילתו של סימן ב3 ביום 1/1/2017, ובלבד שיקבעו על ידי שר האוצר כללים לעניין הגדרות שונות שנקבעו בתיקון (להלן - מועד התחילה), והוא יחול על הכנסות ורווחים שנוצרו לאחר מועד התחילה. הכללים שיקבעו יתייחסו, בין היתר, לאופן ייחוס ההכנסות של מפעל טכנולוגי לפעילות המו"פ בישראל ובהתאם לכך לקביעת היקף הטבות המס להן הוא זכאי.
עוד נקבע כי כללים לעניין הגדרות והוראות שונות שנקבעו בתיקון יפורסמו עד ליום 31/3/2017.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית